Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng nguồn vốn địa phương ủy thác qua CN Ngân hàng CSXH tỉnh. 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TÀI CHÍNH

Số:1371 /STC-NS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 6 năm 2017

V/v: Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng nguồn vốn địa phương ủy thác qua CN Ngân hàng CSXH tỉnh.

 

                              

 Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

                                                            - Sở Lao động Thương binh và xã hội;

                                                            - Sở Tư pháp;

                                                            - Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh;

                                                            - CN Ngân hàng CSXH huyện, thành phố Bảo Lộc;

                                                            - Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thành phố.

 

Thực hiện ý kiến của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Văn bản số 3187/UBND-TH2 ngày 24/5/2017 về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính Lâm Đồng đã phối hợp xây dựng Dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác.

Đối với quy định các đối tượng cho vay tại dự thảo không bao gồm các đối tượng đặc thù của địa phương ngoài các đối tượng theo quy định của Trung ương. Trong quá trình triển khai thực hiện và tùy khả năng đáp ứng được từ nguồn vốn ủy thác của ngân sách địa phương, Sở Tài chính sẽ phối hợp các ngành tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định mở rộng thêm các đối tượng này.

Để tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định theo đúng quy định, Sở Tài chính đề nghị các địa phương, đơn vị tham gia góp ý nội dung dự thảo (đính kèm theo). Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Tài chính chậm nhất trước ngày 19/6/2017.

Rất mong được sự quan tâm phối hợp của các địa phương, đơn vị./-

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Website Sở Tài chính;

- Lưu: VT, NS.

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đặng Đức Hiệp