đề nghị báo cáo một số nội dung phục vụ cho dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2018 - 2020 

 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:1738 /STC-NS

Lâm Đồng, ngày  19 tháng 7 năm 2017

 

V/v đề nghị báo cáo một số nội dung phục vụ cho dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2018 - 2020.

 

Kính gửi:

 

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ; Y tế; Lao động,

  Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và

  Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng;

- Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng;

- Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng;

- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Lâm Đồng.

 

Thực hiện Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020,

Để có cơ sở tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính về dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2018 - 2020, Sở Tài chính đề nghị các Sở, ngành báo cáo một số nội dung như sau:

1. Về biểu mẫu:

Lập biểu mẫu theo các Thông tư của Bộ Tài chính:

- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/Nđ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN.

- Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm.

- Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020.

(Thông tư số 69/2017/TT-BTC và Thông tư số 71/2017/TT-BTC được đăng tải trên website của Sở Tài chính Lâm Đồng).

2. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2017:

Thực hiện theo Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020.

Những nội dung báo cáo của các cơ quan, đơn vị như đã nêu trên là cơ sở để Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính toán và cân đối kinh phí trong dự toán ngân sách năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2018-2020. Vì vậy, Sở Tài chính đề nghị các Sở, ngành thống kê, tổng hợp báo cáo chính xác các số liệu và đánh giá chi tiết tình hình thực hiện nhiệm vụ theo Danh mục biểu mẫu và nội dung đánh giá của các đơn vị và gửi về Sở Tài chính chậm nhất đến hết ngày 25/7/2017.

Rất mong sự quan tâm phối hợp của các Sở, ngành./.

(Đính kèm Danh mục biểu mẫu và nội dung đánh giá của các đơn vị)

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh: “Thay báo cáo”;

- Lãnh đạo Sở;

- Website Sở Tài chính;

- Lưu: VT, NS.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Đức Hiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC BIỂU MẪU VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC ĐƠN VỊ

(Kèm theo Văn bản số   /STC-NS ngày   tháng 7 năm 2017 của Sở Tài chính)

 


STT

Đơn vị báo cáo

Lập biểu theo Thông tư 342/2016/TT-BTC

Lập biểu theo Thông tư 69/2017/TT-BTC

Lập biểu theo Thông tư số 71/2017/TT-BTC

Đánh giá theo Thông tư 71/2017/TT-BTC

11

Sở KH và ĐT

Biểu số 8, 9, 11.2, 23, 24, 25, 29.2, 32, 33, 34, Chỉ tiêu số 10 của Biểu số 28

Chỉ tiêu số 5 của Biểu số 01, Biểu số 04

Mẫu biểu số 01

Điều 3; Điều 6; Mục 9, 10, 11, 12, 13 của Điều Điều 8

22

Sở Y tế

Biểu số 8, 9, Chỉ tiêu số 15 của Biểu số 28

Chỉ tiêu số 13 của Biểu số 01

Mẫu biểu số 01

33

Sở NN và PTNT

Biểu số 8, 9, Chỉ tiêu số 1 của Biểu số 28

Mẫu biểu số 01

Điều 6, Mục 10 của Điều 8

44

Sở GD và ĐT

Biểu số 8, 9, Chỉ tiêu số 14 của Biểu số 28

Chỉ tiêu số 12 của Biểu số 01

Mẫu biểu số 01

Điểm c Mục 3 Điều 4

55

Cục thuế

Biểu số 29.2, 31, 35

Biểu số 02, 03

Điều 2

66

Cục Thống kê

Chỉ tiêu số 2, 6, 7, 8, 9 của Biểu số 28

Chỉ tiêu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 của Biểu số 01

77

Sở Xây dựng

Chỉ tiêu số 3, 4, 5 của Biểu số 28

88

Sở Lao động - TB và XH

Chỉ tiêu số 11, 13, 16 của Biểu số 28

Mục 4 Điều 4; Điều 6; Mục 11 của Điều 8

99

Sở Văn hóa - Thể thao và DL

Chỉ tiêu số 12, 17, 19 của Biểu số 28

110

Đài phát thanh truyền hình

Chỉ tiêu số 18 của Biểu số 28

111

Sở Nội vụ

Điểm d Mục 3 Điều 4,

112

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Chỉ tiêu số 15 của Biểu số 28

Chỉ tiêu số 13 của Biểu số 01