Báo cáo quyết toán và xây dựng kế hoạch hỗ trợ gạo cho học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP. 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TÀI CHÍNH

Số:1407 /STC-NS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày  16 tháng 6  năm 2017

 

V/v: Báo cáo quyết toán và xây dựng kế hoạch hỗ trợ gạo cho học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP.

 

                                Kính gởi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Văn bản số 3503/UBND-TC ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn,

 Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ gạo cho học sinh năm học 2016 -2017 và xây dựng kế hoạch hỗ trợ năm học 2017 - 2018 theo quy định tại khoản 1 điều 8 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ năm học 2016 - 2017:

- Số lượng học sinh thụ hưởng chính sách trong năm học. Trong đó, phân loại chi tiết đến từng đối tượng gồm: đối tượng là học sinh tiểu học, trung học cơ sở đang học tại các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; đối tượng là học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số; đối tượng là học sinh trung học phổ thông là người dân tộc kinh;

- Số lượng gạo đã nhận, đã cấp hỗ trợ cho học sinh trong năm học, chi tiết theo học kỳ.

- Công tác bảo quản, quản lý, phân phối sử dụng gạo tại các trường học; công tác chủ trì, phối hợp trong kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận, phân phối, sử dụng gạo từ sau khi tiếp nhận đến khi sử dụng; đánh giá chi tiết những mặt được, những mặt còn tồn tại và kiến nghị đề xuất với các cấp (nếu có).

(Theo biểu số 01, 02 đính kèm)

2. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ gạo trong năm học 2017 - 2018:

- Số lượng học sinh thuộc đối tượng hỗ trợ chi tiết theo danh sách học sinh, trường và đối tượng được hỗ trợ.

- Số lượng gạo cần hỗ trợ trong năm học 2017 - 2018.

- Thời gian dự kiến tiếp nhận gạo trong năm học theo số đợt tiếp nhận từng học kỳ.

(Theo biểu số 03, 04 đính kèm)

3. Thời gian thực hiện:

Đề nghị UBND các huyện, thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo gửi báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ gạo cho học sinh năm học 2016 - 2017 và kế hoạch hỗ trợ năm học 2017 - 2018 về Sở Tài chính chậm nhất đến ngày 23/6/2017 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh gởi Bộ Tài chính theo quy định.

Rất mong được sự phối hợp thực hiện của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố./-

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Website Sở Tài chính;

- Lưu: VT, NS.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Đức Hiệp