Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng xây dựng các nội dung, giải pháp thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 – 2020 

Ngày 20/3/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 403/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 – 2020; Theo đó Thủ tướng Chính phủ đã quyết định Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 – 2020 (gọi tắt là Kế hoạch tăng trưởng xanh) bao gồm các chủ đề   sau:

- Chủ đề 01: Xây dựng thể chế và Kế hoạch tăng trưởng xanh tại địa phương.

- Chủ đề 02: Giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

- Chủ đề 03: Thực hiện xanh hóa sản xuất.

- Chủ đề 04: Thực hiện xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững.

Đồng thời Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, ngành, địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan được giao ch trì thực hiện các hoạt động thuộc Kế hoạch tăng trưởng xanh chịu trách nhiệm đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện theo kế hoạch cho giai đoạn 2014 - 2020.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số 1383/UBND-TH ngày 26/3/2014 về xây dựng giải pháp triển khai kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 – 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các sở, ngành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý được giao để xây dựng, đề xuất các giải pháp thực hiện các hoạt động thuộc Kế hoạch tăng trưởng xanh đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho các địa phương triển khai thực hiện.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính đã xây dựng các nội dung, giải pháp thực hiện Kế hoạch tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 – 2020, bao gồm các nội dung cơ bản sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức ngành Tài chính về vai trò, sự cần thiết của chiến lược Tăng trưởng xanh; các văn bản của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch tăng trưởng xanh.

2. Tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành ngân sách; phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về ngân sách nhà nước, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thu, chi theo dự toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Phấn đấu tăng thu, quản lý và sử dụng có hiệu quả các khoản huy động vào ngân sách nhà nước, tăng cường biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ưu tiên tối đa các nguồn lực để thực hiện các biện pháp, các chương trình, dự án về Tăng trưởng xanh đã được Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành có liên quan xác định những nhiệm vụ, dự án trọng điểm về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2011 - 2020 trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành những cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích và thu hút các nguồn vốn vay, ODA và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác nhằm đảm bảo nguồn vốn triển khai thực hiện Kế hoạch tăng trưởng xanh tại địa phương.

4. Phối hợp hoặc chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành có liên quan thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán và cân đối, bố trí dự toán kinh phí hàng năm cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương để triển khai thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh.