Thực hiện chế độ phụ cấp công vụ đối với đề án 50 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:1188 /STC-NS


Lâm Đồng, ngày 25 tháng 5 năm 2017

V/v thực hiện chế độ phụ cấp công vụ đối với đề án 50

 

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đơn Dương

Sở Tài chính nhận được Văn bản số 97/TC-KH ngày 22/3/2017 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Đơn Dương đề nghị hướng dẫn chi trả phụ cấp công vụ đối với người dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên theo đề án 50 của tỉnh,

Nội dung này, Sở Tài chính hướng dẫn như sau:

1. Đối với các đối tượng đã được bầu làm Phó chủ tịch xã hoặc đã qua thi tuyển làm các chức danh là công chức xã :

Những đối tượng này thuộc chức danh cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức và Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Do đó, được thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ.

2. Đối với các đối tượng chưa được bầu làm Phó chủ tịch xã hoặc chưa qua thi tuyển làm các chức danh là công chức xã:

Những đối tượng này thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7729/UBND-TKCT ngày 17/12/2013, không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp công vụ theo quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Tài chính, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch Đơn Dương biết và thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các địa phương phản ánh về Sở Nội vụ, Sở Tài chính để được hướng dẫn theo thẩm quyền./-

Nơi nhận:                                                                            

- Như trên;

- Sở Nội vụ (phối hợp);

- Phòng TCKH, Nội vụ các Huyện, TP;

- Lãnh đạo Sở;

- THTK (website Sở Tài chính);

- Lưu: VT, NS, HCSN.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Đức Hiệp