Về việc mở kỳ năm ngân sách 2014 trên hệ thống TABMIS 

Ngày 02/12/2013, Bộ Tài chính có Công văn số 16656/BTC-KBNN về việc mở kỳ năm ngân sách 2014 trên hệ thống TABMIS. Theo đó, Bộ Tài chính thông báo kể từ ngày 01/12/2013, trên hệ thống TAMIS đã mở thêm kỳ ngân sách 2014 và kỳ ngân sách 2014 được hiển thị mặc định trên màn hình nhập, phân bổ dự toán là 01/2014 đến 13/2014.

Trên cơ sở thông báo của Bộ Tài chính, Sở Tài chính đã ban hành Văn bản số 2997/STC-NS ngày 10/12/2013 gửi cho các Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thành phố biết việc mở thêm kỳ ngân sách 2014 để các thuận lợi cho quá trình nhập và phân bổ dự toán năm 2014 trên hệ thống TABMIS.

Các Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện phối hợp với KBNN trên địa bàn thực hiện theo tinh thần Văn bản nêu trên của Sở Tài chính. Trong quá trình nhập dữ liệu trên hệ thống TABMIS cần lưu ý lựa chọn chính xác kỳ ngân sách cần hạch toán để tránh chọn nhầm kỳ (đặc biệt là trong thời gian từ đây đến hết thời gian chỉnh lý ngân sách năm 2013).