V/v hướng dẫn trình tự, thủ tục ghi thu, ghi chi vào NSNN đối với các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân thực hiện CTMTQG Xây dựng nông thôn mới 

Trong thời gian qua, các khoản huy động, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) Xây dựng nông thôn mới đã được hướng dẫn cụ thể tại các văn bản: Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính; Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính; Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT ngày 07/8/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .

Tuy nhiên qua theo dõi cho thấy, một số địa phương thực hiện chưa đồng bộ việc phản ánh vào ngân sách nhà nước (NSNN) các khoản huy động, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các khoản huy động, đóng góp tự nguyện bằng hình thức hiến tặng đất, hiện vật và ngày công lao động, dẫn đến chưa phản ánh đầy đủ các khoản thu huy động, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân vào NSNN.

Trên cơ sở đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đơn Dương tại Văn bản số 215/TCKH ngày 12/5/2014, Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục ghi thu, ghi chi vào NSNN đối với các khoản huy động, đóng góp tự nguyện bằng hình thức hiến tặng đất, hiện vật và ngày công lao động để thực hiện CTMTQG Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Đối với các khoản đóng góp tự nguyện bằng hình thức hiến tặng đất và tài sản có trên đất:

1.1. Về quy trình thực hiện ghi thu, ghi chi vào ngân sách:

- Trên cơ sở Giấy đề nghị hiến tặng đất và tài sản trên đất của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, trưởng thôn, tổ dân phố (sau đây gọi chung là thôn) lập danh sách các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tự nguyện hiến tặng đất và tài sản trên đất để thực hiện các dự án, công trình đường giao thông thôn, xóm, thủy lợi nội đồng…; trong đó ghi rõ họ, tên và địa chỉ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hiến tặng đất và tài sản trên đất; diện tích đất và số lượng tài sản có trên đất đã hiến tặng; mục đích hiến tặng đất (hiến tặng đất để làm việc gì)

- Căn cứ danh sách các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đã hiến tặng đất và tài sản trên đất do Trưởng thôn lập, UBND xã giao cho cán bộ địa chính xã tiến hành xác định cụ thể vị trí, diện tích đất hiến tặng, kiểm kê hiện trạng đất và tài sản có trên đất và lập biên bản xác nhận với tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hiến tặng đất. Sau đó, UBND xã thành lập Hội đồng để xác định giá trị đất và tài sản có trên đất do tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hiến tặng (mời đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tham gia). Giá trị đất hiến tặng được xác định trên cơ sở giá đất, các hệ số điều chỉnh giá đất và đơn giá bồi thường thiệt hại đối với tài sản có trên đất theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Kế toán ngân sách xã phối hợp với cán bộ địa chính xã căn cứ vào Biên bản xác định giá trị đất hiến tặng và tài sản trên đất để tham mưu cho UBND xã lập Biên bản bàn giao đất cho chủ đầu tư dự án, công trình (nếu chủ đầu tư không phải là UBND xã); đồng thời, lập thủ tục ghi thu, ghi chi vào NSNN giá trị đất và tài sản trên đất do các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hiến tặng cho dự án, công trình (theo Phụ lục 01.3 đính kèm).

1.2. Về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã hiến tặng:

- UBND cấp xã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hiến tặng đất trong việc xin phép xây dựng hoặc sửa chữa lại nhà, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận) và thực hiện cập nhật, điều chỉnh diện tích đất (đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) khi tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tự nguyện hiến tặng đất và không yêu cầu bồi thường để thực hiện CTMTQG Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Đồng thời, UBND cấp xã tổng hợp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận) hoặc xin cập nhật, điều chỉnh diện tích đất (đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân báo cáo với Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục cấp mới hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã hiến theo quy định hiện hành.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường sau khi tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã, thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận) hoặc cập nhật, điều chỉnh kịp thời diện tích đất (đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hiến tặng đất.

- Việc miễn thu lệ phí đối với việc cấp đổi hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 25/9/2007 và Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

2. Đối với các khoản đóng góp tự nguyện bằng hiện vật (vật liệu xây dựng, máy thi công…):

- Trưởng thôn lập danh sách các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tự nguyện đóng góp bằng hiện vật để thực hiện các dự án, công trình đường giao thông thôn, xóm, thủy lợi nội đồng…; trong đó ghi rõ họ, tên và địa chỉ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đóng góp; hiện vật đóng góp; mục đích đóng góp (đóng góp để làm việc gì)

- UBND xã thành lập Hội đồng xác định giá hiện vật (mời đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện tham gia) để thống nhất xác định và lập Biên bản xác định giá trị vật tư đã đóng góp theo giá vật tư cùng loại trên thị trường tại địa phương trong thời điểm bàn giao, tiếp nhận đất và vật tư.

- UBND xã thành lập Hội đồng để xác định giá trị hiện vật do tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tự nguyện đóng góp (mời đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện tham gia). Giá trị hiện vật tự nguyện đóng góp được xác định trên cơ sở giá hiện vật cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm xác định giá.

- Kế toán ngân sách xã căn cứ vào Biên bản xác định giá trị hiện vật do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự nguyện đóng góp để tham mưu cho UBND xã lập Biên bản bàn giao cho chủ đầu tư dự án, công trình (nếu chủ đầu tư không phải là UBND xã); đồng thời, lập thủ tục ghi thu, ghi chi vào NSNN giá trị hiện vật do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự nguyện đóng góp cho dự án, công trình (theo Phụ lục 01.3 đính kèm).

3. Đối với các khoản ủng hộ, đóng góp bằng ngày công lao động:

- Trưởng thôn lập danh sách các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tự nguyện đóng góp bằng ngày công lao động để thực hiện các dự án, công trình đường giao thông thôn, xóm, thủy lợi nội đồng…; trong đó ghi rõ họ, tên và địa chỉ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đóng góp; số ngày công lao động đóng góp; mục đích đóng góp (đóng góp để làm việc gì)

- Kế toán ngân sách xã căn cứ đơn giá ngày công lao động phổ thông thực tế tại địa phương và số lượng ngày công lao động, tiến hành lập Biên bản xác định giá trị ngày công với chủ đầu tư dự án, công trình; đồng thời, lập thủ tục ghi thu, ghi chi vào NSNN giá trị ngày công lao động đã huy động, đóng góp của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình cho dự án, công trình (theo Phụ lục số 01.3 đính kèm).

4. Thực hiện công khai các khoản đóng góp tự nguyện của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân:

UBND cấp xã có trách nhiệm công khai tại trụ sở UBND cấp xã để người dân được biết và theo dõi các nội dung sau:

- Danh sách các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tham gia đóng góp tự nguyện bằng hình thức hiến tặng đất, hiện vật và ngày công lao động để thực hiện CTMTQG Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã;

- Giá trị dự toán và giá trị quyết toán dự án, công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong đó ghi rõ phần vốn NSNN, phần vốn đóng góp tự nguyện của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

      File đính kèm: CV 1659/STC-NS