V/v tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2015. 

Ngày 30/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 211/2014/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Sở Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh nghiên cứu Thông tư số 211/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính để triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 (toàn văn Thông tư được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính - http://www.mof.gov.vn và Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng - http://stc.lamdong.gov.vn).

Ngoài các nội dung đã quy định trong Thông tư số 211/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính, Sở Tài chính hướng dẫn thêm một số nội dung liên quan đến việc phân bổ và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 như sau:

Đính kèm CV 100/STC-NS