Báo cáo số liệu đối với vốn vay, viện trợ nước ngoài 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1966/STC-NS

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 8  năm 2017

V/v báo cáo số liệu đối với vốn vay, viện trợ nước ngoài

 

 

Kính gửi

…………………………………………

Thực hiện Văn bản số 10337/BTC-QLN ngày 04/8/2017 của Bộ Tài chính về việc ước thực hiện năm 2017 và dự kiến 2018-2020 đối với vốn vay viện trợ nước ngoài,

Để có cơ sở tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính về tình hình ước thực hiện năm 2017 và dự kiến giai đoạn 2018 - 2020 đối với vốn vay, viện trợ nước ngoài của tỉnh Lâm Đồng, Sở Tài chính đề nghị Quý cơ quan tổng hợp, báo cáo đánh giá ước thực hiện rút vốn vay, trả nợ, viện trợ năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018, các năm 2019 - 2020 của các dự án, chương trình mà cơ quan, đơn vị được giao quản lý, theo biểu mẫu đính kèm. Trong đó cần nêu rõ:

- Ước thực hiện tình hình vay, trả nợ năm 2017, kế hoạch 2018 - 2020;

- Đối với mỗi dự án, cần báo cáo tình hình thực hiện và kế hoạch chi tiết theo hình thức cấp phát (XDCB, HCSN) hoặc vay lại từ Chính phủ.

Số liệu báo cáo theo nội dung trên đây là cơ sở để ghi vào dự toán năm 2018 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020; đồng thời là cơ sở để giải ngân kinh phí. Vì vậy, đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp số liệu theo đúng biểu mẫu.

Báo cáo đề nghị gửi về Sở Tài chính trước ngày 21/8/2017, để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính theo đúng thời gian quy định. Trường hợp cơ quan, đơn vị không được giao quản lý dự án, chương trình, đề nghị cơ quan, đơn vị xác nhận bằng văn bản và gửi về Sở Tài chính trước ngày 18/8/2017.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./-

(Đính kèm biểu mẫu báo cáo của Bộ Tài chính)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc Sở;

- Phòng HCSN (phối hợp);

- Website Sở Tài chính;

- Lưu: VT, NS.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

                            (Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Tường Vân