Đôn đốc thực hiện công khai tài chính và báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính. 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:709 /STC-NS

 Lâm Đồng, ngày 01  tháng 4  năm 2016

V/v đôn đốc thực hiện công khai tài chính và báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính.

 

 

       Kính gửi:

  - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;

                                              - Các chủ đầu tư thuộc UBND tỉnh quản lý;

  

            Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1342/UBND-NC ngày 17/3/2016 về việc thực hiện kết luận kiểm tra về phòng, chống tham nhũng. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính triển khai việc hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai, minh bạch trong sử dụng ngân sách, quản lý tài sản và phân bổ sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

            Sở Tài chính có ý kiến như sau:

            Trong thời gian qua, Sở Tài chính đã ban hành Văn bản số 2381/STC-ĐT ngày 26/10/2015 và Văn bản số 2989/STC-NS ngày 18/12/2015 về việc thực hiện công khai tài chính và báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính. Qua theo dõi, đến thời điểm hiện nay, chỉ có Sở Tài chính và các huyện, thành phố đã nghiêm túc thực hiện công khai dự toán theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Văn bản số 2989/STC-NS và huyện Lâm Hà đã thực hiện công khai việc phân bổ vốn đầu tư XDCB theo hướng dẫn tại Văn bản số 2381/STC-ĐT. Còn lại các địa phương, các sở, ban, ngành và các chủ đầu tư thuộc UBND tỉnh quản lý chưa thực hiện chế độ công khai tài chính theo đúng quy định và gửi báo cáo về Sở Tài chính theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên.

Để có cơ sở Sở Tài chính tổng hợp kết quả thực hiện công khai tài chính trên toàn địa bàn tỉnh theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016 và công khai dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo các nội dung hướng dẫn tại các Văn bản số 2381/STC-ĐT và Văn bản số 2989/STC-NS của Sở Tài chính và gửi về Sở Tài chính chậm nhất ngày 10/4/2016.

Quá thời hạn trên, các sở, ban, ngành và các địa phương không thực hiện công khai tài chính và báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính, Sở Tài chính sẽ phối hợp với KBNN tạm ngưng việc rút dự toán của các địa phương, đơn vị tại KBNN./-

Nơi nhận:         

- UBND tỉnh “thay báo cáo”;

- Như trên;

- GĐ, các PGĐ Sở;

- Phòng HCSN;

- Phòng đầu tư;

- Lưu: VT, NS.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

                   

 

 

Đặng Đức Hiệp