Đánh giá định mức phân bổ chi thường xuyên giai đoạn 2011-2016 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

_____________________________________

Số: 1015  /STC-NS

       Lâm Đồng, ngày  09  tháng 5  năm 2016

V/v đánh giá định mức phân bổ chi thường xuyên giai đoạn 2011-2016.

 

 

                    Kính gửi:          - Văn phòng tỉnh ủy          

       - Các đơn vị dự toán cấp I thuộc Ngân sách tỉnh;

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/6/2015, thời kỳ ổn định ngân sách mới được tính từ năm 2017 đến năm 2020;

Thực hiện văn bản số 1660/UBND-TC ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng v/v xây dựng đề án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa chính quyền địa phương các cấp và định mức phân bổ chi thường xuyên áp dụng cho năm 2017 - 2020,

Sở Tài chính đề nghị các đơn vị báo cáo đánh giá định mức phân bổ chi thường xuyên giai đoạn 2011-2016, đồng thời đề xuất, kiến nghị phương án phân bổ cho giai đoạn 2017 – 2020 theo đề cương đính kèm

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo đánh giá về Sở Tài chính trước ngày 23/5/2016 để nghiên cứu, tổng hợp hoàn thiện báo cáo chung toàn tỉnh.

Rất mong sự phối hợp của các đơn vị./-

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Lãnh đạo Sở;

- Phòng HCSN, NS;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

      

 

 

   Đặng Đức Hiệp     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2017-2020

(Ban hành kèm theo Văn bản số        /STC-NS của Sở Tài chính)

 

1. Đánh giá định mức phân bổ chi thường xuyên giai đoạn 2011-2016:

Qua quá trình triển khai Nghị quyết số 156/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2011, áp dụng cho cả giai đoạn 2011 -2016, thực hiện đánh giá những ưu điểm, nhược điểm của định mức phân bổ gắn với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị mình, của từng lĩnh vực, từng sự nghiệp; phân tích  những bất cập trong định mức phân bổ của địa phương. Trong đó cần tập trung vào các vấn đề:

          - Đánh giá thực trạng việc áp dụng hệ số định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của ngân sách địa phương 2011 - 2016.

          - Đánh giá mức độ đáp ứng kinh phí của hệ thống định mức hiện hành trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

          - Khả năng cân đối của ngân sách để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng giai đoạn 2011-2015 của địa phương theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã quyết định.

          - Đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước ban hành.

          - Tiêu chí và các tiêu chí phụ của định mức phân bổ theo từng lĩnh vực chi, hệ số giữa các vùng…

2. Đề xuất phương án phân bổ chi thường xuyên giai đoạn 2017-2020:

Trên cơ sở đánh giá ưu, nhược điểm của định mức phân bổ chi thường xuyên giai đoạn 2011-2016, đề xuất ban hành phương án phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới) trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại để đáp ứng tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cả thời kỳ ổn định 2017 - 2020. Trong đó:

- Định mức phân bổ năm 2017 phải bao gồm toàn bộ các chế độ chính sách của nhà nước ban hành đến thời điểm ban hành định mức, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương và dự toán trung ương giao.

- Định mức phân bổ giữa các đơn vị phải sát với thực tế, khách quan, bình đẳng. Đảm bảo mặt bằng chi hợp lý giữa các huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị cấp tỉnh

- Định mức phân bổ phải đảm bảo cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chi theo phân cấp, khuyến khích các đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tiết kiệm được kinh phí để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.

- Tiêu chí làm căn cứ để xây dựng định mức phải đảm bảo rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, dễ làm và dễ kiểm tra trong quá trình thực hiện.

Trên cơ sở các mục tiêu nêu trên, các đơn vị nghiên cứu, đề xuất hệ thống tiêu chí, hệ số phân bổ cho phù hợp với từng lĩnh vực chi, từng nhóm cơ quan, đơn vị đặc thù… Kiến nghị định mức kinh phí tối thiểu cho từng lĩnh vực cần nêu rõ tiêu chí và tiêu chí phụ, hệ số, phân tích, tính toán nhu cầu kinh phí thực tế ( có cách tính toán số liệu chứng minh)…

Ghi chú: Nghị quyết 156/2010/NQ-HĐND được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính: http://stc.lamdong.gov.vn , đề nghị các đơn vị đăng tải để nghiên cứu góp ý kiến.