Thông báo mất biên lai thu tiền của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đơn Dương 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TÀI CHÍNH

 


Số: 230  /TB - STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Lâm Đồng, ngày  25 tháng  02 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v mất biên lai thu tiền do Sở Tài chính phát hành

 


Theo Thông báo số 36/TB-TCKH ngày 17/02/2016 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đơn Dương về việc mất biên lai thu tiền do Sở Tài chính phát hành,

Sở Tài chính thông báo mất biên lai thu tiền do Sở Tài chính phát hành tại huyện Đơn Dương như sau:

1. UBND thị trấn Thạnh Mỹ

a. Tổ dân phố Thạnh Hòa

- Người làm mất: Hà Đồng Hải – Bí thư chi bộ Tổ dân phố;

- Nơi làm mất: Tổ dân phố Thạnh Hòa – Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Đơn Dương;

- Ký hiệu biên lai bị mất: A2013/NS, cuốn số 812;

- Số biên lai bị mất: 11 số: từ 40590 đến số 40600

b. Tổ dân phố Nghĩa Thị

- Người làm mất: Lê Xuân Quynh – Tổ trưởng Tổ dân phố;

- Nơi làm mất: Tổ dân phố Nghĩa Thị – Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Đơn Dương;

- Ký hiệu biên lai bị mất: A2013/NS, cuốn số 833;

- Số biên lai bị mất: 06 số: từ 41645 đến số 41650

2. UBND xã Ka Đơn

- Người làm mất: Nguyễn Văn Tân – Kế toán UBND xã;

- Nơi làm mất: địa bàn xã Ka Đơn

- Ký hiệu biên lai bị mất: A2011/NS, cuốn số 1957 và 1970;

- Số biên lai bị mất: 37 số: từ 97829 đến 97850 (cuốn 1957) và từ 98486 đến 98500 (cuốn 1970)

Sở Tài chính thông báo đến Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố và các cơ quan chức năng được biết là số biên lai bị mất chưa sử dụng nêu trên không còn giá trị lưu hành. Nếu phát hiện có trường hợp nào sử dụng số biên lai nêu trên, đề nghị báo ngay về Sở Tài chính hoặc cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua theo dõi các năm qua, Sở Tài chính nhận thấy một số kế toán xã trên địa bàn huyện Đơn Dương thường để mất biên lai. Do vậy, Sở Tài chính đề nghị Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đơn Dương tham mưu cho chủ tịch UBND huyện Đơn Dương chỉ đạo các xã thận trọng trong việc giao nhận, sử dụng biên lai thu tiền, không để xảy ra tình trạng mất biên lai thu tiền như trong thời gian vừa qua.

Đề nghị Phòng Tài chính kế hoạch các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã tăng cường các biện pháp quản lý biên lai. Các trường hợp làm thất thoát biên lai phải được xử lý theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại văn bản số 412/STC-NS ngày 3/3/2009 V/v Hướng dẫn về biên lai thu tiền do Sở Tài chính phát hành./-        

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH các huyện, TP;

- Công an tỉnh;

- Thanh tra tỉnh;

- Cục Thuế tỉnh;

- GĐ, các PGĐ Sở;

- VP Sở;

- Website STC; 

- Lưu: VT, NS.

 

KT.GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

               (Đã ký)

 

 

 

 

Lê Văn Nhân