Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán các nguồn kinh phí và quản lý sử dụng tài sản công tại Trường THCS & THPT CHi Lăng Đà Lạt 
    Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 đã được phê duyệt. Ngày 21/02/2017 Chánh thanh tra Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-STC “Thanh tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán các nguồn kinh phí và quản lý sử dụng tài sản công tại Trường THCS & THPT Chi Lăng Đà Lạt.”
     Trên cơ sở báo cáo kết quả của Đoàn thanh tra, ngày 07/4/2017 Chánh Thanh tra Sở Tài chính đã ban hành Kết luận số 751/KL-STC Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán các nguồn kinh phí và quản lý sử dụng tài sản công tại Trường THCS & THPT Chi Lăng Đà Lạt.
    Thực hiện Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đăng tải toàn bộ nội dung Kết luận số 751/KL-STC tại đây.(kèm file)