Phòng Bưu chính Viễn thông 

         1. Chức năng     

          Tham mưu và giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông (BC-VT); Tần số vô tuyến điện; Hạ tầng thông tin cơ sở; Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về dịch vụ công trong các lĩnh vực về bưu chính viễn thông; Thường trực công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành.

          2. Nhiệm vụ và quyền hạn

          2.1. Quy hoạch, kế hoạch và tiêu chuẩn ngành.

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch và phát triển ngành BC-VT trên địa bàn tỉnh phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của quốc gia, của tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt theo sự phân công của Giám đốc;

- Tham gia xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực về BC-VT trên địa bàn tỉnh; Chịu trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt theo sự phân công của Giám đốc;

- Tham mưu Giám đốc trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định, các chuẩn, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, công bố chất lượng sản phẩm, dịch vụ áp dụng trong lĩnh vực Bưu chính, Chuyển phát, Viễn thông và Tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh; Chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn thực hiện sau khi được ban hành theo sự phân công của Giám đốc.

          2.2. Quản lý nhà nước về dự án BC-VT

- Phối hợp tổ chức thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định thiết kế chức năng dự án chuyên ngành BC-VT trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Giám đốc;

- Tham gia kiểm tra, giám sát, đánh giá nghiệm thu các hạng mục công trình, chương trình dự án về BC-VT theo thẩm quyền quản lý được phân cấp;

- Phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan tổ chức triển khai các chương trình, dự án về BC-VT, dự án Thông tin cơ sở đã được phê duyệt, do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư;

- Tham mưu giúp Giám đốc quản lý và xác nhận sản lượng các dịch vụ công ích về Bưu chính và Viễn thông.

- Tham mưu hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, dự án cung ứng dịch vụ và giám sát, kiểm tra việc thực hiện dịch vụ công ích thuộc thẩm quyền quyết định của Trung ương: Báo cáo kết quả thực hiện tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tham mưu xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch, dự án cung ứng dịch vụ công ích thuộc thẩm quyền quyết định của tỉnh. Tham mưu tổ chức triển khai, quản lý thực hiện kế hoạch, dự án theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu các dự án đảm bảo hạ tầng kỹ thuật hệ thống thông tin cơ sở. Giám sát, kiểm tra việc đầu tư, quản lý sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh.

2.3. Quản lý nhà nước và nghiệp vụ về BC-VT

2.3.1. Quản lý nhà nước các doanh nghiệp BC-VT:

- Tham mưu Giám đốc trình Uỷ ban nhân dân tỉnh các chính sách, biện pháp quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính, chuyển phát và viễn thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện sau khi được ban hành theo sự phân công của Giám đốc;

- Hướng dẫn các doanh nghiệp Bưu chính, chuyển phát và viễn thông trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và quy định của nhà nước về Bưu chính, chuyển phát và viễn thông;

- Phối hợp các bên liên quan giúp Giám đốc trong việc cấp các loại giấy phép hay chứng nhận về BC-VT theo quy định của Pháp luật;

- Tham gia thực hiện các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp BC-VT; Phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị và hội chợ liên quan đến lĩnh vực BC-VT…;

- Tham gia giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp BC-VT;

- Tham mưu phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thực tế điều kiện kỹ thuật của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đăng ký hoạt động tại địa phương;

- Tham mưu triển khai tổ chức thực hiện việc công khai danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp và bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Cập nhật danh sách các trò chơi G1 đã được cấp và bị thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản;

- Tham mưu công tác thống kê, báo cáo tình hình hoạt động của các điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.3.2. Quản lý nghiệp vụ về BC-VT:

- Hướng dẫn kiểm tra, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an toàn mạng Bưu chính-Viễn thông an toàn và an ninh trong các hoạt động Bưu chính-Viễn thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của Pháp luật;

- Tham gia tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thông tin phòng chống thiên tai; Thông tin về an toàn cứu nạn, cứu hộ và các thông tin khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của Pháp luật;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phân bổ tần số đối với các đài phát thanh, truyền hình, truyền thanh cơ sở, các tổ chức cá nhân sử dụng thiết bị và tần số vô tuyến điện hoạt động trên địa bàn tỉnh; Các quy định về điều kiện, kỹ thuật, điều kiện khai thác các thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện; Phối hợp thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện thuộc mạng thông tin vô tuyến dùng riêng, đài phát thanh, phát hình có phạm vi hoạt động hạn chế trong địa bàn tỉnh; Phối hợp với tổ chức Tần số vô tuyến điện khu vực thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với các mạng, đài khác; Phối hợp tham mưu xử phạt theo thẩm quyền về vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về sử dụng thiết bị phát sóng và tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh.

          2.4. Hợp tác nghiên cứu, phát triển về BC-VT

- Phối hợp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức phát triển, ứng dụng và pháp luật về BC-VT;

- Tổ chức phối hợp các đơn vị có liên quan: trường, viện, cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp,… trong việc nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ mới trong lĩnh vực BC-VT, bảo mật và an ninh thông tin;

- Tham gia chuẩn bị các nội dung về BC-VT để Ban Giám đốc tham dự các hội nghị trong nước và quốc tế;

- Phối hợp tham gia các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về lĩnh vực BC-VT; Tham gia và tổ chức các hội nghị trong và ngoài nước về BC-VT; 

- Tham mưu giúp Giám đốc  và là đầu mối trong các hoạt động hợp tác với các tỉnh thành trong lĩnh vực BC-VT;

- Giúp Giám đốc trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước với các hoạt động của Hội, các tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực BC-VT trên địa bàn tỉnh theo quy định của Pháp luật.

2.5. Thẩm định việc thỏa thuận vị trí, địa điểm xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động cho các tổ chức, cá nhân.         

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 3. Liên hệ:
Phó Trưởng phòng

Họ và tên: Đặng Kim Tuấn
Điện thoại cơ quan: 0263.3541544

Điện thoại di động:
Email:
tuandk@lamdong.gov.vn

 

 

 Phan Thế Sáng

Chuyên viên

Điện thoại: 0263.3541544

Điện thoại di động:

Email: sangpt@lamdong.gov.vn

             Phùng Thị Quỳnh Trâm

Chuyên viên

Điện thoại: 0263.3541544

Điện thoại di động:

Email: tramptq@lamdong.gov.vn

Nguyễn Khắc Hiếu

Chuyên viên
Điện thoại cơ quan: 0263.3541544
Điện thoại di động:
Email:
hieunk@lamdong.gov.vn