Ban giám đốc 
1. Giám đốc:Họ và tên: Nguyễn Viết Vân

Điện thoại cơ quan: 0263.3553553

Điện thoại: 0263.3541546

Email:
vannv@lamdong.gov.vn

 

- Điều hành chung mọi hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, cán bộ, lao động, tiền lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Cải cách hành chính; Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Chính sách, pháp luật, pháp chế; Công tác tài chính; Chiến lược, quy hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về phát triển ngành; Công tác An ninh thông tin; Công tác xây dựng và triển khai các chương trình dự án chuyên ngành; Công tác thanh tra; Chịu trách nhiệm xuất bản Bản tin Thông tin và Truyền thông, Trang web của Sở và Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Thực hiện các công tác khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông giao.

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng, Thanh tra Sở, Phòng Kế hoạch - Tài chính và Ban quản lý Khu Công nghệ thông tin tập trung.

- Theo dõi công tác của ngành ở các địa phương: Thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và Huyện Bảo lâm.

- Xử lý văn bản đến hàng ngày của Sở.

- Theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp trong Ngành Thông tin và Truyền thông.

- Giữ mối liên hệ với các cơ quan khối nội chính, và các cơ quan tham mưu tổng hợp của tỉnh; Giữ mối liên hệ về hợp tác phát triển chuyên ngành với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố khác.

- Chủ tịch các hội đồng tư vấn của ngành, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở Thông tin và Truyền thông.

           - Là chủ tài khoản của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng.

2. Phó Giám đốc:Họ và tên: Trần Thị Mai Phương

Điện thoại cơ quan: 0263.3837739

Điện thoại di động: 0915.590595 - 0263.3607940

Email: phuongttm@lamdong.gov.vn

- Giúp Giám đốc Sở trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực: Báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn); Xuất bản, in và phát hành; Thông tin đối ngoại; Thông tin cơ sở (nội dung); Xây dựng, tổ chức và quản lý hệ thống thông tin cổ động trực quan; Quảng cáo (trên báo chí, xuất bản phẩm); Quyền sở hữu trí tuệ (đối với sản phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình đã mã hóa, xuất bản phẩm); Làm Trưởng ban biên tập Bản tin và Trang thông tin điện tử của Sở; Ký văn bản cấp phép (hoặc đề nghị cấp phép) trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, bộ phận Pháp chế.

- Theo dõi công tác của ngành ở các địa phương: Huyện Đức Trọng, Lạc Dương,  Đơn Dương.

- Giữ mối liên hệ với các cơ quan thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội của tỉnh; thực hiện chức năng quản lý,  hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối với Hội Nhà báo của tỉnh.

- Ký và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở các văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách; Trực tiếp giải quyết một số công việc do Giám đốc Sở ủy quyền.

        - Được Giám đốc Sở ủy nhiệm là chủ tài khoản thứ hai của Sở Thông tin và Truyền thông; Thay mặt Giám đốc Sở quản lý, điều hành các công việc của Sở khi Giám đốc Sở đi vắng.

3. Phó Giám đốc:

Họ và tên: Lê Thanh Liêm

Điện thoại di động: 0982.163248

Email: liemlt@lamdong.gov.vn

 

- Giúp Giám đốc Sở trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực: Công nghệ thông tin - điện tử (bao gồm công nghiệp CNTT, ứng dụng CNTT và an toàn thông tin); Xây dựng Chính quyền điện tử, Thành phố thông minh; Hạ tầng thông tin và truyền thông; Thông tin điện tử (dịch vụ cung cấp thông tin, ứng dựng trên mạng Internet); Quảng cáo (trên môi trường mạng, tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ CNTT); Quyền sở hữu trí tuệ (đối với sản phẩm, dịch vụ CNTT); Bản quyền phát minh, sáng chế về sản phẩm, dịch vụ CNTT; Các hoạt động Khoa học kỹ thuật; Quản lý, chỉ đạo hoạt động chuyên môn Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, Đội ứng cứu sự cố máy tính, mạng máy tính tỉnh Lâm Đồng; Ký văn bản cấp phép (hoặc đề nghị cấp phép) kinh doanh dịch vụ, sử dụng thiết bị chuyên ngành trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng.

- Theo dõi công tác của ngành ở các địa phương: Huyện Đam Rông, Lâm Hà, Di Linh.

- Thực hiện chức năng quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối với Hội Tin học của tỉnh.

- Giữ mối liên hệ với các cơ quan thuộc lĩnh vực kinh tế – kỹ thuật của tỉnh; Giữ mối liên hệ với với tổ chức Công đoàn, các khối thi đua ở địa phương; Theo dõi, chỉ đạo các phong trào thi đua của đơn vị.

- Ký và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở các văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách; Trực tiếp giải quyết một số công việc do Giám đốc Sở ủy quyền.

        - Được Giám đốc Sở ủy nhiệm là chủ tài khoản thứ ba của Sở Thông tin và Truyền thông.

 4. Phó Giám đốc:

 

 

Họ và tên: Huỳnh Minh Hải
Điện thoại cơ quan: 0263.3525588
Điện thoại di động: 0911.671167
Email:
haihm@lamdong.gov.vn

- Giúp Giám đốc Sở trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực: Bưu chính; Viễn thông; Tần số vô tuyến điện; Thông tin điện tử (dịch vụ trò chơi điện tử và dịch vụ cung cấp thông tin, ứng dựng trên mạng viễn thông); Thông tin cơ sở (hạ tầng kỹ thuật); Quảng cáo (tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông); Quyền sở hữu trí tuệ (đối với tem bưu chính, sản phẩm và dịch vụ viễn thông); Bản quyền phát minh, sáng chế về sản phẩm, dịch vụ Bưu chính Viễn thông; Ký văn bản cấp phép (hoặc đề nghị cấp phép) kinh doanh dịch vụ, sử dụng thiết bị chuyên ngành trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Bưu chính viễn thông, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

- Theo dõi công tác của ngành ở các địa phương: Huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.

- Làm Trưởng Ban phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng.

- Giữ mối liên hệ với với tổ chức Đoàn Thanh niên; Thực hiện chức năng quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối với Hội Tem của tỉnh.

- Ký và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở các văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách; Trực tiếp giải quyết một số công việc do Giám đốc Sở ủy quyền.

        - Được Giám đốc Sở ủy nhiệm là chủ tài khoản thứ tư của Sở Thông tin và Truyền thông.