Văn phòng Sở 

         1. Chức năng

        Tham mưu và giúp Giám đốc tổng hợp, điều phối hoạt động theo kế hoạch công tác của Sở và thực hiện công tác tổ chức cán bộ, tổng hợp, hành chính, quản trị; Công tác kế toán - tài chính nội bộ (hạch toán kế toán đối với các khoản chi hoạt động thường xuyên của cơ quan Sở); Công tác cải cách hành chính; Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng nâng lương.     

          2. Nhiệm vụ và quyền hạn

          2.1. Xử lý thông tin, cung cấp thông tin cho Ban Giám đốc thường xuyên, kịp thời, chính xác và giúp Giám đốc thực hiện chế độ thông tin báo cáo lên cơ quan cấp trên theo quy định.

          Phối hợp với bộ phận pháp chế tổ chức các hội nghị phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước theo sự phân công của Giám đốc; Tổ chức truyền đạt quyết định của Giám đốc cho các Phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc và cơ quan liên quan.

          2.2. Công tác tổ chức cán bộ

- Tham mưu và tiến hành thủ tục thành lập, giải thể, sáp nhập các đơn vị, phòng trực thuộc và các đơn vị thành viên của các đơn vị trực thuộc theo quy định;

- Tham mưu xây dựng và tham gia xây dựng, bổ sung, điều chỉnh quy chế tổ chức hoạt động, các quy định, quy trình liên quan đến cơ chế hoạt động của Sở và các đơn vị thuộc Sở;

- Xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ công chức thuộc Sở; Chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở theo kế hoạch đã được phê duyệt; Phối hợp triển khai thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng các lớp chuyên ngành thông tin và truyền thông;

- Hướng dẫn và thực hiện các công tác nghiệp vụ về tổ chức và nhân sự: Kế hoạch biên chế, quỹ lương, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, tuyển dụng, nghỉ hưu, nghỉ việc, các chế độ bảo hiểm, khen thưởng, kỷ luật …;

- Phối hợp theo dõi thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong Sở;

- Phối hợp tham mưu cho Giám đốc trong việc xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách đãi ngộ, sử dụng cán bộ khoa học chuyên ngành cho địa phương.

          2.3. Công tác hành chính - văn thư - lưu trữ

- Tiếp nhận, phân loại, chuyển giao công văn đến sau khi có ý kiến phê duyệt của Ban Giám đốc, tổ chức lưu trữ công văn (công văn đến, công văn đi, các loại quyết định); Công tác bảo mật, giữ dấu, đóng dấu; Đánh máy, trình ký văn bản, chuyển công văn đi;

- Kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành các văn bản của Sở, tham gia đề xuất hủy bỏ các văn bản không còn phù hợp;

- Lên lịch công tác tuần, bố trí địa điểm họp, hội nghị, tiếp khách của Ban Giám đốc và các Phòng chuyên môn;

- Làm thủ tục xin phép tổ chức hội nghị khoa học có yếu tố nước ngoài theo quy định và các buổi tiếp khách nước ngoài của Sở;

- Thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở; Làm đầu mối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục theo cơ chế “một cửa”.

          2.4. Công tác quản trị

- Lập kế hoạch trang bị phương tiện làm việc, mua văn phòng phẩm, báo chí; Bố trí sử dụng và sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô phục vụ công tác;

- Phục vụ hội nghị, họp, tiếp khách và nước uống cho toàn thể CBCC; Thực hiện công tác vệ sinh và chăm sóc cây cảnh; Sửa chữa điện, nước, điện thoại…;

- Tổ chức kiểm kê, đánh giá tài sản về mặt số lượng và tình hình quản lý tài sản, sử dụng nhà đất của cơ quan và toàn Sở;

- Phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, thường trực cơ quan, công tác phòng chống cháy nổ; Quản lý công tác dự bị động viên và dân quân tự vệ của cơ quan Sở.

          2.5. Công tác kế toán - tài chính (nguồn chi thường xuyên thực hiện tự chủ)

- Xây dựng kế hoạch, lập dự toán chi thường xuyên; Tham mưu bố trí sử dụng kinh phí được cấp cho hoạt động thường xuyên của Sở, quyết toán kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm;

- Kiểm tra việc sử dụng kinh phí, việc thu nộp lệ phí của các đơn vị, phòng chức năng, việc quản lý và kiểm kê tài sản…;

- Đánh giá việc sử dụng và bảo toàn vốn, tài sản nhà nước giao cho Sở và các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật;

- Làm công tác thủ quỹ cơ quan;

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo về công tác kế toán - tài chính của cơ quan trình Giám đốc phê duyệt theo quy định.

          2.6. Công tác tổng hợp, thi đua

          2.6.1. Lĩnh vực tổng hợp

- Tổng hợp đăng ký chương trình công tác của các phòng chuyên môn; Xây dựng chương trình công tác hàng tuần, hàng tháng và tham gia đề xuất các biện pháp thực hiện chương trình công tác của Sở, trình Giám đốc phê duyệt để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông và thông báo nội bộ;

- Theo dõi, thu thập, nắm bắt tình hình và tổng hợp thông tin về các lĩnh vực hoạt động, quản lý của Sở; Báo cáo cho Giám đốc nắm bắt tình hình để có biện pháp chỉ đạo kịp thời; Truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Giám đốc đến các đơn vị, cá nhân có liên quan;

- Giúp Giám đốc trong việc theo dõi, giải quyết các công tác sự vụ như: Dự thảo thư mời, giấy triệu tập hội nghị; Thông báo ý kiến chỉ đạo, chương trình công tác; Tiếp nhận email, fax; Nhận thay bưu phẩm tại quầy giao dịch …; Lập báo cáo cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh khi Giám đốc phải đi công tác ra khỏi địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Liên hệ giao dịch, đăng ký thời gian để Giám đốc (hoặc phó Giám đốc) làm việc với các tổ chức, cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân theo yêu cầu của Giám đốc; Tiếp nhận yêu cầu và bố trí thời gian để Giám đốc gặp gỡ, làm việc với khách đến liên hệ công tác;

- Tổ chức đón tiếp, trực tiếp làm việc hoặc phối hợp với các phòng, chuyên viên có liên quan làm việc với khách đến liên hệ công tác theo sự phân công của Giám đốc;

- Bố trí cán bộ làm thư kí ghi chép biên bản các cuộc họp, hội nghị của Sở theo yêu cầu của Giám đốc; Chuẩn bị bài phát biểu cho Giám đốc trong các kỳ hội họp và các dịp Lễ;

- Phối hợp với các phòng chức năng liên quan để dự thảo, chuẩn bị nội dung chương trình các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, họp giao ban do Giám đốc triệu tập;

- Bố trí, sắp xếp và theo dõi thực hiện lịch sinh hoạt giữa Giám đốc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy khối, Ban thường vụ Công Đoàn Viên Chức…;

- Phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện các chương trình hợp tác trong nước và ngoài nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông;

- Theo dõi, đôn đốc các phòng, chuyên viên chấp hành và thực hiện các quyết định, ý kiến chỉ đạo của Giám đốc;

- Định kỳ tổng hợp số liệu, viết báo cáo sơ kết, tổng kết công tác của Sở.

          2.6.2. Lĩnh vực thi đua - khen thưởng

- Giúp Giám đốc chỉ đạo, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng, công tác thi đua tuyên truyền của Sở;

- Xây dựng trình Giám đốc hoặc thông qua hội nghị cán bộ, công chức của Sở để ban hành, bổ sung sửa đổi quy chế về công tác thi đua khen thưởng của Sở; Đề xuất biện pháp, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện quy chế đó;

- Nghiên cứu đề xuất phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua và xây dựng chương trình, mục tiêu thi đua của Sở theo từng thời kỳ;

- Tổng hợp kết quả thi đua qua từng đợt phát động, lập và chuẩn bị các thủ tục xét duyệt thi đua theo quy định, báo cáo Hội đồng thi đua xem xét trước khi trình Giám đốc quyết định;

- Tham gia việc xét thưởng các sáng kiến, các đề tái nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ thuộc quyền quản lý của Sở;

- Định kỳ phân tích đánh giá công tác thi đua, đề xuất biện pháp, chủ trương mới nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả đối với công tác thi đua của Sở; Lập báo cáo sơ kết, tổng kết công tác thi đua của Sở; thực hiện chế độ báo cáo thi đua cho UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng quy định;

- Tổ chức ghi “Nhật ký của Sở” nhằm ghi chép lại những sự kiện quan trọng trong hoạt động của Sở; Giúp Giám đốc chỉ đạo, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của nhà nước về công tác bảo tàng, truyền thống của ngành Thông tin và Truyền thông.
        
2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.         

         3. Liên hệ :

Chánh Văn phòng Sở

Họ và tên: Nguyễn Đạo Hoàng

Điện thoại cơ quan: 0263.3541546

Điện thoại di động:

Email: hoangnd@lamdong.gov.vn

Văn thư - Thủ quỹ

Họ và tên: Võ Thị Hồng Anh

Điện thoại cơ quan: 0263.3541546

Điện thoại di động:

Email: anhvth@lamdong.gov.vn

Chuyên viên tổng hợp

Họ và tên: Lê Thị Thanh Tuyền

Điện thoại cơ quan: 0263.3541546

Điện thoại di động:

Email: tuyenltt@lamdong.gov.vn

Kế toán Sở

Họ và tên: Vy Thanh Hà

Điện thoại cơ quan: 0263.3541546

Điện thoại di động:

Email: havt@lamdong.gov.vn