Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 300 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
924/STTTT-KH 26/12/2019 báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững
913/STTTT-KH 24/12/2019 báo cáo dự án, công trình trọng điểm
898/STTTT-KH 19/12/2019 báo cáo tieến độ, nhu cầu kinh phí quy hoạch 2020
864/STTTT-KH 11/12/2019 báo cáo kết quả thực hiện NQ 139/NQ-Cp ngày 09/11/2018 về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
258/BC-STTTT 29/11/2019 Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Kế hoạch 2266/KH-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.
811/STTTT-KH 25/11/2019 báo cáo công tác hội nhập 2019 và kế hoạch 2020
782/STTTT-KH 15/11/2019 Góp ý dự thảo hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào ké hoạch phát triển kinh tế xã hội của bộ, ngành, địa phương
781/STTTT-KH 15/11/2019 Góp ý NQ thông qua đồ án quy haochj chung đô thị FiNoom Thạnh Mỹ
767/STTTT-KH 08/11/2019 báo cáo đa·nh giá hoạt động hiệu quả của HTX
763/STTTT-KH 07/11/2019 Góp ý dự hảo thông tư hướng dẫn chi tiết Nghị định 73/2019/NĐ-CP
766/KH-STTTT 07/11/2019 Báo cáo thực hiện kết nối hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với ứng dụng Zalo
731/STTTT-KH 29/10/2019 báo cáo kết quả 05 năm thực hiện NQ 49/NQ-CP
730/STTTT-KH 29/10/2019 Báo cáo tình hình triển khai chương trình hành động của chính phủ thực hiện NQ 11-NQ/TW
215/BC-STTTT 29/10/2019 báo cáo thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2016-2020
715/STTTT-KH 24/10/2019 góp ý dự thảo sữa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 72/2014/QĐ-UBND
715/SKH-STTTT 24/10/2019 Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh
6903/KH-UBND 23/10/2019 Kề hoạch UDCNTT 2020
710/KH-STTTT 22/10/2019 đề xuất chủ trương tiếp tục triển khai kết nối hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với ứng dụng Zalo
72/KH-STTTT 21/10/2019 Kế hoạch Thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh
690/kh-stttt 15/10/2019 Cung cấp tài liệu bổ sung, sửa đổi danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được
687/KH-STTTT 14/10/2019 nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng phần mềm một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến tại 63 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2019
678/KH-STTTT 14/10/2019 góp ý dự thảo triển khai NĐ số 55/2019/NĐ-Cp về hỗ trợ pháp lý cho DN
678/KH-STTTT 14/10/2019 góp ý dự thảo triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
656/KH-STTTT 09/10/2019 Báo cáo tình hình thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng
621/STTTT-KH 23/09/2019 báo cáo quý 3 về triển khai thực hiện NQ 17/NQ-Cp

Previous Page 1-25 Next Page

 Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 13 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
5680/KH-UBND 02/07/2020 Kế hoạch tổ chức thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
4570/UBND-VX2 20/05/2020 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh
4480/UBND-NV1 18/05/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 108-KH/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
4439/UBND-VX2 14/05/2020 Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ II
2054/KH-UBND 09/04/2020 Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ vế tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2648/KH-UBND 06/05/2018 Tỉnh ủy thực hiện chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế
984/KH-UBND 06/03/2015
Kế hoạch triển khai chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép với dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn năm 2015
985/KH-UBND 06/03/2015
Kế hoạch công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2015
413/UBND-KH 23/01/2014
Chương trình hành động triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
7322/KH-UBND 25/12/2012
Tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2013
427/KH-HĐND 27/10/2011
Kế hoạch Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992
05/KH-UBDTSĐHP 23/08/2011
Kế hoạch tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992
42121000518/CNĐT-UBND 24/08/2009 Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án quản lý bảo vệ rừng, trồng cây cao su và trồng rừng kinh tế cho Công ty cổ phần cao su Bảo lâm