Công văn số 550/UBND-NV ngày 28 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về thay đổi hình thức thực hiện Bản tin thông tin đối ngoại