Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực Tần số vô truyến điện

Căn cứ công văn số 375/TTVII-KTXL ngày 15/04/2014  của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII V/v chuyển hồ sơ vi phạm quy định về tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng yêu cầu UBND Xã Lộc Nam thực hiện các công việc như sau:

Căn cứ công văn số 375/TTVII-KTXL ngày 15/04/2014  của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII V/v chuyển hồ sơ vi phạm quy định về tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng yêu cầu UBND Xã Lộc Nam thực hiện các công việc như sau:

Căn cứ nội dung thông báo Số 1123/TTVII ngày 02/10/2013 của Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực VII về việc kết quả phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện Quý III/2013 và Kế hoạch thực hiện Quý IV/2013, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng lập kế hoạch như sau:
Trang sau >>