Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khiếu nại; tố cáo; tiếp công dân; xử lý đơn thư; phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

Ngày 31/5/2018, trên cơ sở Tờ trình số 547/TTr-TTr ngày 15/5/2018 của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1020/QĐ-UBND về việc công bố TTHC chuẩn hóa lĩnh vực khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân, xử lý đơn thư; phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC trong giải quyết khiếu nại, tố cáo áp dụng tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng./.

Tải nội dung Quyết định 1020/QĐ-UBND tại đây Quyết định 1020.pdf