Công bố TTHC chuẩn hóa lĩnh vực khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân, xử lý đơn thư; phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng  
Ngày 11/8/2017, trên cơ sở Tờ trình số 719/TTr-VP ngày 12/7/2017 của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1790/QĐ-UBND về việc công bố TTHC chuẩn hóa lĩnh vực khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân, xử lý đơn thư; phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Quyết định này thay thế các Quyết định 2615/QĐ-UBND ngày 02/12/2014; Quyết định số 2634/QĐ-UBND ngày 04/12/2014; Quyết định 2635/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công bố TTHC trong giải quyết khiếu nại, tố cáo áp dụng tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng./.