Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

Ngày 01/11/2019, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Quyết định số 2341/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm: 2341_signed.pdf