Danh bạ 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

Điện thoại

1

Nguyễn Ngọc Ánh

Chánh Thanh tra

anhnn@lamdong.gov.vn

3539515

2

Lê Văn Liệu

Phó Chánh thanh tra

lieulv@lamdong.gov.vn

3755485

3

Nguyễn Văn Dậu

Phó Chánh thanh tra

daunv@lamdong.gov.vn

 

4

Đoàn Bảo Thọ

Phó trưởng phòng TTKNTC

thodb@lamdong.gov.vn

 

5

Lê Thành Phi 

P. Trưởng phòng GSKTXLSTT

philt@lamdong.gov.vn

 

6

Nguyễn Văn Tư

Trưởng phòng TTPCTN

tunguyen@lamdong.gov.vn

 

7

Nguyễn Viết Chi

Trưởng phòng TTGQKNTC

chinv@lamdong.gov.vn

 

8

Lê Đức Hậu

Trưởng phòng GSKTXLSTT

hauld@lamdong.gov.vn

 

9

Phan Khắc Huy

 P.Trưởng phòng TTPCTN

huypk@lamdong.gov.vn

 

10

Phạm Khắc Thái

Phó trưởng phòng TTKNTC

thaipk@lamdong.gov.vn

 

11

Nguyễn Văn Hữu

 Chánh Văn phòng

huunvan@lamdong.gov.vn

 

12

Trần Văn Hiệp

 P. Trưởng phòng TTPCTN

hieptranvan@lamdong.gov.vn

 

13

Trịnh Văn Hiền

 Phó Chánh Văn phòng

hientv@lamdong.gov.vn

 

14

VP Thanh tra tỉnh

 

thanhtra@lamdong.gov.vn

3822343