Công điện triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, ngăn chặn xử lý tình trạng ken cây, làm chết rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng