Quyết định về việc giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông cho báo chí của UBND tỉnh Lâm Đồng