Skip navigation links
Danh lam thắng cảnh
Hồ Suối Vàng
Hồ Xuân Hương
Hồ Tuyền Lâm
Hồ Than Thở
Thác Pongour
Thác Cam Ly
Thác Voi
Thác Hang Cọp
Thác Đamb'ri
Thác Pernn
Đồi Cù
Đồi mộng mơ
Núi Langbiang
Thung Lũng Tình Yêu
Thiền Viện Trúc Lâm
Nhà thờ Con Gà
Vườn QG Cát Tiên
Nhà thờ Cam Ly
Các Dinh I, II, III
Một số danh thắng khác
Bảo tàng Lâm Đồng
Chùa Linh Phước
Chùa Linh Sơn
Chùa Thiên Vương Cổ Sát
Ga Đà Lạt
Lãnh địa Đức Bà
Biệt điện Trần Lệ Xuân
Làng quê Việt Nam
Du lịch Đà Lạt
Khởi hành xuất phát
Khách sạn (hạng sao)
Khách sạn, phòng trọ
Quán ăn, nhà hàng
Công ty Lữ hành - Du lịch
Khu du lịch
Các Tour du lịch
Mua sắm
Cáp treo Đà Lạt
Góc Đà Lạt
Con người Đà Lạt
Văn hóa Đà Lạt
Thành phố ngàn hoa
Đà Lạt ký sự
Làng quê Việt Nam 

 

Làng quê Việt Nam

Báo Lâm Đồng thăm điểm du lịch làng quê Việt Nam ở Lâm Hà.

Thứ tư ngày 02/10/2013.

-Tới  Làng quê Việt Nam du khách được chiêm ngưỡng nền văn hóa của người Việt cổ và người dân tộc Tây Nguyên. Các bạn sẽ thấy ngạc nhiên người Việt cổ lại sang tạo đến thế. Làng quê Việt Nam cũng là một cơ sở sản xuất cà phê sạch, du khách yên tâm mua tặng bạn bè và người thân.

- Đặc biệt Làng quê Việt Nam có một trang trại Chồn hương rất quy mô.

-Lâm đồng nổi tiếng với dòng cafe Moka thơm lừng. Chính những hạt cafe chín mọng ấy mà Làng quê Việt Nam xây dựng tên thương hiệu “ cà phê Trung Hiếu” ( cà phê Chồn Trung Hiếu) ở địa chỉ : thôn 3, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, giáp ranh với Đà Lạt.

-“Chồn” là cách gọi dân dã, tên chính của nó là Cầy vòi hương.

-Cầy ăn trái cafe chín hạt sẽ được dịch vị trong dạ dày thẩm thấu rồi thải ra môi trường. Qua quá trình sản xuất nghiêm ngặt cho ra một loại cà phê thượng hảo hạng thuộc loại hiếm và đắt nhất thế giới. Cầy được nuôi trong môi trường sạch sẽ, có máy theo dõi nhiệt độ. Cầy là loại dễ tính và thuần hóa được. Những con được thuần hóa du khách thưởng thức cà phê vừa có thể vuốt ve và chơi với chúng.

- Tới thăm trang trại Chồn của àng quê Việt Nam du khách được thưởng thức những ly cà phê với hương vị đặc biệt và phong cách phục vụ khác với cách uống cà phê truyền thống.

Bên cạch những điểm tham quan hấp dẫn của Đà Lạt, Làng quê việt nam cũng là một điểm để du khách tận hưởng cuộc sống. Xin mời

 

Vietnam village

Report Lam Dong visited tourist village in Lam Ha Vietnam.

Wednesday 10/02/2013.

- Go to Vietnam countryside village tourists admire the culture of ancient Vietnamese people and ethnic Highland. You will see the ancient Vietnamese surprised why such creative! Vietnam countryside village is also a clean coffee production facilities, tourists buy peace of mind to friends and loved ones.

- Especially Vietnam countryside village has a very Civet farms scale.

- Lam Dong is famous for aromatic varieties Moka caffe. It's the ripe coffee beans was that "Vietnam countryside village" to build the brand name " Trung Hieu Coffee" (Palm civet coffee Trung Hieu) at: Village 3, Me Linh Commune, Lam Ha district, bordering Da Lat.

-"Civet" rustic way, the name of it is “Palm civet”.

- Palm civet coffee fruit is ripe seeds of evening shoes gastric permeability and release into the environment. Through rigorous process for the production of a great coffee is so incredibly rare and expensive in the world. Palm civet are raised in a clean environment, air temperature monitoring. Palm civet is kind of easy, and tame. The Palm civet tamed visitors can just enjoy the cafe just can caress and play with them.

-Visit Palm civet farms of Vietnam village visitors can enjoy the cup of coffee with special taste and serve different style traditions.

Besides the fascinating sights of Dalat, Vietnam countryside village is also a point for tourists to enjoy life. Welcome.

Деревня Вьетнам

Сообщить Lam Dong посетил туристическую деревню в Lam Ha Вьетнаме.

Среда 10/02/2013.

К Вьетнам деревенских посетители могут полюбоваться культуру древних вьетнамского народа и этнических нагорья. Вы увидите древнюю вьетнамскую сюрприз, почему так творческий. Деревня Вьетнам также изготовление возможность кофе чистые, тихие аллеи посетители друзей и родственников.

- Особенно деревня Вьетнам имеет циветты хозяйства масштаб.

- Lam Dong славится Moka кофе с запахом сорта.

- Это спелые кофейные зерна, что деревня Вьетнам была построена торговая марка "Trung hieu coffee" (Trung Hieu пальмовая куница кофе) по следующему адресу: Виллидж 3, Me Linh Коммуна,Lam Ha р-н, рядом с Da Lat .

-"Циветты" деревенский способ, название этого является пальмовая куница.

-Пальмовая куница кофе плод созрел семена вечерние туфли желудка проницаемости и выбросов в окружающую среду. Через строгий процесс для производства большого кофе так невероятно редкий и дорогой в мире. Пальмовая куница поднимаются в чистой окружающей среде, мониторинг температуры воздуха. Пальмовая куница это своего рода легко, ручными.          

В пальмовая куница прирученные посетители могут как выпить чашечку кофе просто может ласкать и играть с ними.

- Посетите пальмовые циветты хозяйства Вьетнама сельских посетители могут насладиться чашечкой кофе с особым вкусом и служить различные традиции стиля. Помимо увлекательных достопримечательностей Далат, деревня Вьетнам также точка для туристов, чтобы наслаждаться жизнью. добро пожаловать.

 

베트남 마을

보고서 램 동 마을은 베트남 램 하 지구에있는 관광지를 방문했다.

수요일 2013년 10월 2일.

     고대 베트남인과 민족 고원의 문화를 감상 할 수 있습니다 베트남 마을 방문객에 - 이동합니다. 당신은 왜 그렇게 창조적 인 고대 베트남어 놀라움을 볼 수 있습니다. 베트남 마을은 깨끗한 커피 제조 시설, 친구와 친척에게 조용한 쇼핑몰 방문자입니다.

     특히 베트남 마을은 사향 고양이 농장 규모입니다있다.

     램 동으로 유명한 모카 커피 향도 종류. 그것은 베트남 마을이에 브랜드 이름이 Trung Hieu (손바닥 사향 고양이 커피 Trung Hieu)를 제조 하였다 잘 익은 커피 콩의 : 빌리지, 메인 린 코뮌, 램 하 지구, 경계 다 북위.

     "사향 고양이는"그것의 이름을 손바닥 사향 고양이입니다, 겸손한 방법이다.

     팜 사향 고양이 커피 열매는 저녁 신발 위의 투과성의 잘 익은 씨앗과 환경에 놓습니다. 좋은 커피의 생산을위한 엄격한 과정을 통해 세계에서 믿을 수 없을 정도로 희귀하고 비싸다. 팜 사향 고양이는 깨끗한 환경, 공기 온도 모니터링에 발생합니다. 팜 사향 고양이는 종류의 쉬운 길이다.손바닥 사향 길 들여진 방문자가 모두 커피를 즐길 수 있습니다 단지 애무 그들과 함께 플레이 할 수 있습니다.

     베트남 마을 방문자의 방문 손바닥 사향 농장은 특별한 맛과 함께 커피 한잔을 즐길 수있는 스타일은 전통적으로 다른 봉사.

달랏의 매혹적인 명소 외에도, 베트남 마을은 관광객 생활을 즐길 수있는 포인트입니다. 환영

 

):_ 越南村

報告林董村參觀的旅遊目的地在越南林廈區.

週三2013102.

去越南村遊客可以欣賞古老的越南人民和民族高地的文化.你會看到越南古代驚喜,為什麼這麼有創意.越南村還設有一個咖啡製造工廠乾淨,安靜商場遊人的朋友和親戚.

尤其是越南的村莊有一個果子狸養殖場的規模.林東著名的摩卡咖啡香味的品種.它是越南村莊在構建品牌TrungHieu”(掌果子狸咖啡的TrungHieu)成熟的咖啡豆:村3,我的靈公社,林河區接壤大叻.

靈貓是一個謙虛的說法,它的名字是狸貓.

棕櫚果子狸咖啡果實的晚裝鞋透氣性胃癌的成熟種子,並釋放到環境中.通過嚴格的工藝生產的一個偉大的咖啡是如此令人難以置信的罕見和昂貴的世界.椰子貓養在一個乾淨的環境,空氣溫度監控.狸貓是種容易,馴服.手掌靈貓馴服遊客既可以享用咖啡才可以愛撫和他們一起玩.

越南村莊遊客參觀棕櫚果子狸養殖場可以享受一杯咖啡的特殊品味和風格的傳統服務等.

除了大叻的迷人的景點,越南村也是一個點,供遊客享受生活.歡迎.

 

Village Vietnam

Village rapport Lam Dong a visité destination touristique dans le district de Lam Ha Vietnam.

Mercredi 02.10.2013.

-Aller au Vietnam visiteurs du village peut admirer la culture d'anciennes peuple vietnamien et Highlands ethniques. Vous verrez l'ancienne grande surprise vietnamien pourquoi tant de créativité. Village du Vietnam est aussi une usine de fabrication de café propre, calme visiteurs du centre commercial aux parents et amis.

- Surtout village Vietnam a une civette fermes sont échelle.

Lam Dong-célèbres variétés de café parfumé Moka. Ce sont les grains de café mûres ce village a été construit Vietnam marque  Trung Hieu (café paume de civette Trung Hieu) à: Village 3, Me Linh commune, district de Lam Ha, en bordure Da Lat.

- « Civet" est une manière humble, le nom de celui-ci est civette palmiste.

- Palm civette café fruit est graines mûres de chaussures de soirée de perméabilité gastrique et la libération dans l'environnement. Grâce à un processus rigoureux pour la production d'un grand café est si incroyablement rare et cher dans le monde. Civette palmiste sont élevés dans un environnement propre, surveillance de la température de l'air. Palm civette est un peu facile, docile. Les visiteurs apprivoisés paume de civette peuvent à la fois profiter de café ne peuvent tout simplement caresser et jouer avec eux.

- Visite palmiers civette fermes de Vietnam visiteurs du village peuvent profiter de la tasse de café avec goût et de style traditionnellement servi d'autres.

Outre les sites fascinants de Dalat, Vietnam village est également un point de départ pour les touristes à profiter de la vie. Accueil.

              

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready