Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Bộ máy tổ chức
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Bản đồ hành chính
Dự báo thời tiết
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức nổi bật > "Làn gió" mới từ Nghị quyết số 18
"Làn gió" mới từ Nghị quyết số 18 

Ðề án 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Ðồng về việc sáp nhập văn phòng của tất cả các ban Ðảng cấp tỉnh về Văn phòng Tỉnh ủy (VPTU) để phục vụ hoạt động chung đã chính thức được triển khai từ ngày 1/6. Ðây là “bước đi tiên phong mạnh mẽ, sự đổi mới quan trọng” nhằm tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 18 Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (thứ ba từ trái qua)
cùng lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng làm việc tại huyện Di Linh. Ảnh: NDong Brừm

Từ Nghị quyết 39 đến Nghị quyết số 18 

Ghi nhận tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, về cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các huyện ủy, thành ủy trên địa bàn tỉnh cho thấy việc bố trí bộ máy vẫn chưa thật sự tinh gọn, chức năng nhiệm vụ một số phòng, ban chuyên môn còn chồng chéo hoặc bị bỏ sót dẫn đến né tránh khi giao nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn thiếu lực lượng có trình độ chuyên môn sâu, có khả năng dự báo, nắm bắt và xử lý tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở… dẫn đến công tác tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số nội dung chưa đảm bảo yêu cầu. 

Ngay sau khi Nghị quyết số 39 ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm tổ chức lại bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng tinh gọn, đồng bộ, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực ngày càng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp đó, đầu năm 2018, Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp tỉnh Lâm Đồng (Đề án 02). Từ đó, đề án vị trí việc làm của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các huyện ủy, thành ủy cũng được phê duyệt và đi vào thực hiện. Mục tiêu làm giảm biên chế một cách hợp lý và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đến năm 2021 tỷ lệ tinh giản tối thiểu là 10% tổng biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước. 

Cùng với đó, tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Nghị quyết số 18-NQ/TW Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã được ban hành. Trên cơ sở những kết quả bước đầu về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết 39; Đề án 02 đã tạo tiền đề quan trọng về các bước đi “thấu tình đạt lý” trong sắp xếp lại bộ máy, nhất là vấn đề tư tưởng trong cán bộ, công nhân viên để Lâm Đồng có nhiều thuận lợi khi bắt tay vào triển khai thực hiện Nghị quyết số 18.  

Như vậy, trên địa bàn Lâm Đồng hiện nay ba nhiệm vụ đã được thực hiện cùng lúc trong sự chủ động, quyết tâm cao và bằng những việc làm cụ thể. 

“Làn gió” mới 

Sau khi Nghị quyết 18 của Trung ương được ban hành, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch để cụ thể hóa các nội dung triển khai thực hiện. Lâm Đồng đã chọn thí điểm từ phương án thực hiện thống nhất văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ cấp tỉnh. 

Theo đó, Đề án 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc sáp nhập văn phòng của tất cả các ban Đảng cấp tỉnh về Văn phòng Tỉnh ủy (VPTU) để phục vụ hoạt động chung đã chính thức được triển khai từ ngày 1/6.  

“Việc lựa chọn VPTU làm đơn vị điểm để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thể hiện sự gương mẫu, đi đầu của cấp ủy. Đây là bước đi tiên phong mạnh mẽ, sự đổi mới quan trọng nhằm xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các ban Đảng sau khi bàn giao một số nhiệm vụ cần tập trung chủ động sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức phù hợp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đề án vị trí việc làm. UBND tỉnh khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy của các sở, ngành. Các huyện cũng cần triển khai thực hiện nội dung này nghiêm túc, hiệu quả. Điều này thể hiện sự quyết tâm rất cao của Đảng bộ tỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6” - đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định. 

Đồng chí Trần Duy Hùng - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh thêm: “Lâm Đồng là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về thực hiện sáp nhập văn phòng của tất cả các ban Đảng cấp tỉnh về VPTU để phục vụ hoạt động chung. Điều này thể hiện sự quyết liệt của Lâm Đồng trong thực hiện Nghị quyết TW6”.  

Ông Trần Đình Văn - Chánh VPTU Lâm Đồng cho biết: Đề án này không chỉ giảm các công việc kế toán, văn thư - lưu trữ, thủ quỹ của các ban Đảng, mà ngay tại VPTU cũng đã giảm được 3 phòng và 13 trưởng, phó phòng. Sau khi sắp xếp, từ 6 phòng như trước đây VPTU sẽ còn lại 2 phòng khối Tham mưu - Tổng hợp và Nhà khách. Tổng số hợp đồng lao động sau khi sáp nhập có 58 người. Việc sáp nhập vẫn giữ nguyên đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên; tiếp nhận thêm nhiệm vụ kế toán, thủ quỹ, văn thư - lưu trữ, lái xe các ban Đảng về VPTU nhưng không tăng biên chế; chỉ tiếp nhận số hợp đồng lái xe từ các ban Đảng. Việc sáp nhập được dựa trên nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều chức năng, một người có thể đảm nhận nhiều việc và một việc chỉ giao cho một người hoặc một bộ phận chủ trì chịu trách nhiệm chính, nhằm khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo và nhiều khâu trung gian trong xử lý công việc. Đồng thời, nâng cao hơn tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức”.  

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Tỉnh ủy, VPTU và các ban Đảng họp rút kinh nghiệm mỗi tuần một lần trong tháng đầu tiên. Chánh VPTU Trần Đình Văn cho biết: Thời gian đầu triển khai là giai đoạn khó khăn nhất, đặc biệt khi đầu việc tăng mà con người vẫn giữ nguyên, tuy nhiên qua tháng đầu triển khai đề án đã cho thấy những hiệu quả nhất định. Qua thực tế tổng hợp đánh giá từ các ban của Tỉnh ủy và thực tế tại VPTU cho thấy công tác văn thư và quản trị phục vụ chung cho các ban Đảng đảm bảo yêu cầu đặt ra. Công tác tham mưu, tổng hợp được đảm bảo chất lượng, đồng thời tính chủ động, sáng tạo của từng chuyên viên cũng được nâng lên. Thời gian đầu công tác kế toán, thủ quỹ phối hợp chưa thật nhịp nhàng, song hiện nay đã đi vào quỹ đạo. Công tác văn thư, lưu trữ cho thấy hiệu quả rõ rệt, tiết kiệm tối đa về thời gian và văn phòng phẩm. Trong tháng, hơn 2.600 văn bản đến và hơn 600 văn bản đi của VPTU và các ban Đảng đều được thực hiện tốt. Để thực hiện Đề án 03, VPTU đã áp dụng mạnh mẽ, quyết liệt ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý công việc hàng ngày của Thường trực Tỉnh ủy, VPTU, các ban Đảng của Tỉnh ủy thông qua phần mềm “Gửi, nhận và xử lý văn bản trên mạng internet”. Đây là phần mềm tự thiết kế, xây dựng giúp cho việc xử lý các văn bản đến và đi nhanh chóng, linh hoạt hơn, góp phần quan trọng vào thực hiện Đề án.  

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá: Sau khi chuyển mảng hành chính về VPTU phụ trách chung, mọi việc vẫn được vận hành ổn định. Cán bộ làm công tác hành chính trước đây nay tập trung hơn cho chuyên môn. Tư tưởng anh em ổn định. Bộ máy ban tinh gọn, bớt cồng kềnh. 

Cùng với việc thực hiện Đề án 03, hiện các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy cũng đã tiến hành sắp xếp lại bộ máy. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là đơn vị đi đầu. Theo đó, hiện Ban Tuyên giáo chỉ còn lại 3 phòng và thực hiện chế độ chuyên viên tham mưu trực tiếp, không còn trưởng phòng, phó phòng. Tại Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đã thực hiện xóa các phòng, thay vào đó là chế độ chuyên viên trực tiếp và lãnh đạo ban phụ trách các mảng… 

Nghị quyết Trung ương 6 đã thực sự thổi “làn gió” mới để Lâm Đồng mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong sắp xếp bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cả hệ thống chính trị tỉnh cùng vào cuộc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn nhưng cũng đầy thận trọng, để tạo ra bước đột phá mới trong việc sắp xếp tinh giản, nâng cao chất lượng hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Các tin khác

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam