Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Bộ máy tổ chức
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức trong tỉnh > Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 ở Ðảng bộ Cục Thuế tỉnh
Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 ở Ðảng bộ Cục Thuế tỉnh 

Ðảng bộ Cục Thuế tỉnh Lâm Ðồng là đảng bộ cơ sở trực thuộc Ðảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh với 12 chi bộ trực thuộc, 88 đảng viên, gần 132 công chức, người lao động, với chức năng nhiệm vụ là tổ chức thu ngân sách nhà nước theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Xác định việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND tỉnh giao cho.

 

 

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng nhận Cờ thi đua của Bộ Tài chính. Ảnh: L.Hoa

 

Qua đó, sau khi có Nghị quyết, chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh và các chi bộ trực thuộc đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, cụ thể hóa bằng 6 chương trình, kế hoạch thực hiện. Toàn thể đảng viên, công chức và người lao động Cục Thuế được quán triệt, nghiên cứu, học tập những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn nghiên cứu, quán triệt Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Thông qua học tập, nghiên cứu, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã nhận thức sâu sắc những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để phòng tránh; đồng thời cũng nắm bắt được những giá trị to lớn, nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để vận dụng trong thực tiễn công tác, lao động, sinh hoạt hàng ngày. Trong 3 năm qua, Đảng ủy và các chi bộ đã chủ động, kịp thời triển khai cho toàn thể đảng viên viết cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đăng ký nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm, đồng thời yêu cầu mỗi cá nhân phải xây dựng kế hoạch, nội dung rèn luyện cụ thể; cấp ủy các chi bộ cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và nhận xét, đánh giá kết quả cam kết và đăng ký của từng đảng viên; kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những đảng viên thực hiện chưa nghiêm túc, chưa khắc phục hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm được chi bộ chỉ ra trong kiểm điểm. Xây dựng Nghị quyết chuyên đề và đẩy mạnh thực hiện Quy định về những tiêu chuẩn cần “xây” và những điều cần “chống” đối với công chức ngành Thuế; Quy định tiêu chuẩn văn hóa công sở và đạo đức công chức, viên chức ngành Thuế…

 

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được Đảng ủy và các chi bộ thực hiện gắn với kiểm điểm cuối năm và trong các buổi sinh hoạt định kỳ của đảng bộ, chi bộ, các đoàn thể, trong đó tập trung phân tích, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm; liên hệ xem xét, nhận diện những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đảng bộ, cơ quan để có giải pháp ngăn ngừa; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế sau khi kiểm điểm. Qua ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đã có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của Đảng bộ Cục Thuế tỉnh. Tính tự giác, gương mẫu, tinh thần thái độ, ý thức trách nhiệm của đảng viên, công chức và người lao động từng bước được nâng lên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

 

Kết quả nổi bật là trong 2 năm 2017 và 2018 đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách được giao, nhất là trong năm 2018 đã thu ngân sách đạt 113% dự toán Trung ương và 107% dự toán địa phương.

 

Công tác xây dựng Đảng, công tác đảng viên được Đảng ủy Cục Thuế tỉnh quan tâm, chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề được chú trọng và từng bước được nâng lên; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lí, quy hoạch Đảng ủy, lãnh đạo quản lý Cục Thuế tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lí luận chính trị; đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, kết nạp được 11 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW được Đảng ủy triển khai thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo nội dung, quy trình, chất lượng. Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2018, có 12/12 chi bộ trực thuộc đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, 18 đảng viên đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ cơ sở Cục Thuế tỉnh là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2018 và Chi bộ Phòng Thanh tra Thuế đang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2014-2018).

 

Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW trong 3 năm qua, đồng chí Nguyễn Trọng Thoan, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: Nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số ít đảng viên còn chung chung, chưa đăng ký nội dung cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như vị trí, vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí. Xây dựng và nhân rộng điển hình còn lúng túng trong phương pháp, cách làm. Trong công tác xây dựng Đảng còn một số hạn chế như: chất lượng sinh hoạt một số ít chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề chưa cao; một số chi bộ chưa đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong kế hoạch kiểm tra, giám sát; triển khai thực hiện các Quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên chưa đạt hiệu quả như mong muốn của Đảng ủy….

 

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh đã xác định cụ thể nhiệm vụ tập trung khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm theo kết quả kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong năm 2019 và những năm tiếp theo; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đảng viên, nâng cao tính gương mẫu, tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ. Thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1780-CV/TU, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của các chi bộ, cơ quan, đơn vị. Lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để soi rọi suy nghĩ và hành động cá nhân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện. Chú trọng phát hiện, biểu dương và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các chi bộ, đội ngũ công chức, người lao động trong Cục Thuế nói riêng cũng như toàn ngành Thuế tỉnh Lâm Đồng.  

 

Duy trì nền nếp và từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ủy, sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 04-BTC/TU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhất là việc đánh giá chất lượng sinh hoạt các chi bộ trực thuộc theo khung tiêu chí tại Quy định số 04-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên để đảm bảo tiêu chuẩn các chức danh theo quy hoạch đã được phê duyệt. Quan tâm công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ cán bộ công chức giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cao, tích cực tham gia các phong trào hoạt động của đoàn thể. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và các chi bộ, đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc và trưởng, phó các phòng chuyên môn. 

 

Với việc xác định những nhiệm vụ cụ thể nêu trên sẽ là giải pháp quan trọng để Đảng ủy Cục Thuế tỉnh và các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ Cục Thuế tỉnh trong sạch, vững mạnh tiêu biểu trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

 

Các tin khác

 

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready