Điều kiện dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính 

Chi tiết câu hỏi :

Tôi được bổ nhiệm công chức năm 2000. Năm 2013, tôi được điều động làm lãnh đạo. Đến năm 2015, tôi tiếp tục được điều động làm Giám đốc. Tôi xin hỏi, trường hợp của tôi có đủ điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính theo Công văn số 2904/BNV-CCVC ngày 23/6/2016 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016 không?

Trả lời :

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điểm c, Khoản 2, Mục I Công văn số 2904/BNV-CCVC ngày 23/6/2016 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016 thì điều kiện thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính là: "Có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 3 năm (đủ 36 tháng) tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch".

Như vậy, ông Nguyễn Đức Lộc đủ điều kiện về thời gian giữ ngạch để đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016.