Đối tượng áp dụng quy định về mua sắm theo Thông tư 58 

Chi tiết câu hỏi :

Tôi xin hỏi, khái niệm “vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước…” nêu tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC có phải dùng để chỉ kinh phí hoạt động thường xuyên được cấp hàng năm không? Với quy định "sửa chữa thường xuyên nhỏ, lẻ nhà cửa, công trình xây dựng không thuộc dự án đầu tư" thì mức nào được coi là nhỏ, lẻ? Các đơn vị có các công trình sửa chữa, bảo trì trụ sở có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt và có giá trị dự toán xây dựng ở mức vài trăm triệu đồng, sử dụng kinh phí thường xuyên được cấp hàng năm thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 58/2016/TT-BTC không?

Trả lời :

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Điều 46 Luật Đấu thầu quy định về điều kiện áp dụng mua sắm thường xuyên, bao gồm, sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên. Hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ mua sắm thường xuyên để duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp đã quy định cụ thể nguồn kinh phí mua sắm, tài sản, hàng hóa dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016, bao gồm:

“a) Nguồn chi thường xuyên ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước được cơ quan có thẩm quyền giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị (bao gồm cả nguồn bổ sung trong năm);

b) Nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trong trường hợp thực hiện theo hình thức không hình thành dự án đầu tư;

c) Vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn khác do Nhà nước quản lý (nếu có);

d) Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): Vay nợ, viện trợ không hoàn lại được cân đối trong chi thường xuyên ngân sách Nhà nước; nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thuộc ngân sách Nhà nước (trừ trường hợp điều ước quốc tế về ODA và vốn vay ưu đãi mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác);

đ) Nguồn thu từ phí, lệ phí được sử dụng theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí;

e) Nguồn kinh phí từ thu hoạt động sự nghiệp, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật tại đơn vị sự nghiệp công lập;

g) Nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế;

h) Nguồn thu hợp pháp khác theo quy định (nếu có)”.

Như vậy, nguồn vốn mua sắm thường xuyên gồm các nguồn kinh phí nêu trên, trong đó có nguồn chi thường xuyên ngân sách Nhà nước giao hàng năm theo quy định.

Theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016, khi sử dụng các nguồn vốn quy định tại Khoản 2, Điều 2 của Thông tư để sửa chữa, bảo trì trụ sở thì thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016.