Có thể chỉ định thầu cho xí nghiệp trực thuộc? 

Chi tiết câu hỏi :

Căn cứ Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Điều 54,55,56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác chỉ định thầu. Tôi xin hỏi, công ty 100% vốn Nhà nước thực hiện các công tác sửa chữa cải tạo các văn phòng làm việc của công ty cho thuê hoặc sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc của công ty với giá xây lắp nhỏ hơn 1 tỷ đồng thì công ty có thể chỉ định thầu xí nghiệp xây dựng trực thuộc công ty nhưng hạch toán độc lập để thực hiện các công tác sửa chữa cải tạo được không?

Trả lời :

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhà thầu được xác định để nhận hồ sơ yêu cầu khi có tư cách hợp lệ theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, e và h, Khoản 1, Điều 5 của Luật Đấu thầu và có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu. Theo đó, trường hợp Xí nghiệp xây dựng trực thuộc Công ty đáp ứng quy định tại Khoản 1, Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì được nhận hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu.