Dự án của DNNN phải thực hiện theo Luật Đấu thầu 

Chi tiết câu hỏi :

Khoản 44, Điều 3 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có định nghĩa vốn Nhà nước bao gồm: “… trong đó có vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước”. Vậy tôi xin hỏi, thế nào là vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước? Tổng công ty 100% vốn Nhà nước thực hiện dự án sửa chữa, cải tạo văn phòng làm việc, nguồn vốn để thực hiện được trích từ nguồn vốn chi phí sản xuất kinh doanh của tổng công ty (không phải vốn tái đầu tư và dự án này cũng không hình thành tài sản cố định). Vậy, nguồn vốn để thực hiện dự án này có thuộc vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước không? Dự án trên có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu không?

Trả lời :

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Đối với doanh nghiệp Nhà nước thì tất cả dự án đầu tư phát triển thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu theo Điểm b, Khoản 1, Điều 1 của Luật này mà không phân biệt nguồn vốn. Ngoài ra, pháp luật về đấu thầu không quy định về khái niệm vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước.