Hai đơn vị thuộc một sở có được cùng tham gia đấu thầu? 

Chi tiết câu hỏi :

Trung tâm A là đơn vị sự nghiệp được UBND tỉnh quyết định thành lập, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng trực thuộc Sở Giao thông vận tải. Khi tham gia đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát có nhà thầu là Trung tâm B cũng tham gia (Trung tâm B cũng là đơn vị sự nghiệp được UBND tỉnh quyết định thành lập; có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng trực thuộc Sở Giao thông vận tải). Vậy, hai đơn vị có vi phạm điều kiện bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 6 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.

Theo đó, pháp luật về đấu thầu chỉ quy định bảo đảm cạnh tranh giữa nhà thầu với nhà thầu khi tham dự thầu đấu thầu hạn chế. Tuy nhiên, nhà thầu tham dự thầu vẫn phải đáp ứng về bảo đảm cạnh tranh quy định tại Điểm a, b; Khoản 2 và Khoản 3, Điều 6 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.