Lấy ý kiến của nhân dân các trường hợp đề nghị Trung ương khen thưởng