Lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước