Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước 
Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước

Mọi ý kiến đóng, phản hồi đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, địa chỉ: tầng 7, Trung tâm Hành chính tỉnh lâm Đồng, số 36 Trần Phú, thành phố Đà Lạt hoặc địa chỉ email: btdkt@lamdong.gov.vn trước ngày 24/02/2018.