Đăng thông báo kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ sỹ ưu tú" 
http://w3.lamdong.gov.vn/vi-VN/home/traloigopy/layykiennguoidan/Documents/HD%2001.signed.pdf