Dự thảo đề nghị thông qua Nghị quyết về việc quy định mức đóng góp và chế độ miễn, giảm chi phí trong thời gian cai nghiện đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng