Dự thảo Nghị quyết đặt tên đường giao thông công cộng trong khu du lịch hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt