Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu và thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu và thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, địa phương, đơn vị đề nghị gửi về Sở Tài chính chậm nhất đến ngày 10/4/2018. Trường hợp quá thời gian nêu trên, Sở Tài chính không nhận được văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, địa phương thì xem như các cơ quan, địa phương, đơn vị thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết. Sở Tài chính sẽ tổng hợp, gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua.