Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về định mức và nội dung chi phí quản lý dự án của Ban quản lý xã từ nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng