Dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lâm Đồng 
Dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lâm Đồng

Ý kiến góp ý các ngành đề nghị gửi vào họp thư điện tử Sở Công Thương theo địa chỉ: sct@lamdong.gov.vn.