Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 27 Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng. 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÂM ĐỒNG

 


Số:        /2018/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


         Lâm Đồng,  ngày       tháng      năm 2018

DỰ THẢO

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 27 Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng

 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc của Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng tại tờ trình số    /TTr-SNV ngày  tháng   năm 2018,

  

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 27, Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, như sau:

“1. Các tổ chức hành chính của Sở gồm:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Khoáng sản;

- Phòng Tài nguyên Nước;

- Phòng Quản lý đất đai;

- Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám;

- Chi cục Bảo vệ Môi trường là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, các nội dung khác của Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                    

- Văn phòng Chính phủ;                          

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Nội vụ;

- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;

- Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh;

- Tổ chức Tỉnh  uỷ;  

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Trung tâm công báo;

- Đài PTTH; Báo Lâm Đồng;             

- Như Điều 3;                                                       

- Lưu VT,TKCT.                                                   

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đoàn Văn Việt

 

 

 Gửi góp ý

Họ và tên: *
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tiêu đề: *
Tệp tin đính kèm:
Tệp tin đính kèm phải có dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 4Mb
Nội dung góp ý: *
Mã bảo vệ: *

* Yêu cầu nhập nội dung