Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung