Dự thảo Quyết định quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 
Dự thảo Quyết định quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, địa phương, đơn vị đề nghị gửi về Sở Tài chính chậm nhất đến ngày 20/6/2018. Trường hợp quá thời gian nêu trên, Sở Tài chính không nhận được văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, địa phương thì xem như các cơ quan, địa phương, đơn vị thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định. Sở Tài chính sẽ tổng hợp, gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt

 Gửi góp ý

Họ và tên: *
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tiêu đề: *
Tệp tin đính kèm:
Tệp tin đính kèm phải có dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 4Mb
Nội dung góp ý: *
Mã bảo vệ: *

* Yêu cầu nhập nội dung