Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND 

     UBND TỈNH LÂM ĐỒNG                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                     

      Số:        /TTr-SKHCN                      Lâm Đồng, ngày     tháng    năm 2018

 

 

          

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 Điều 25 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND

 

    

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

 

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

 Sở Khoa học và Công nghệ kính trình UBND tỉnh về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 Điều 25 của Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH

1. Văn bản mới ban hành về tinh gọn tổ chức bộ máy

Nghị quyết số 18-NQ/TW (khóa 12) ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quà hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;

Kế hoạch số 3897/KH-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh lâm Đồng;

Kế hoạch số 3898/KH-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉn Lâm Đồng về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Quy định về cơ cấu tổ chức

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 25 Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồngcó 6 đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ khối cơ quan văn phòng Sở là:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch – Tài chính;

- Phòng Quản lý khoa học;

- Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở;

- Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành.

Có 3 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở:

- Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ;

- Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ;

- Ban quản lý khu công nghệ sinh học và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt.

Năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ được giao 39 biên chế công chức và 25 biên chế viên chức. Theo Quyết định số 2384/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021 của tỉnh Lâm Đồng, theo lộ trình đến năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ phải giảm 04 biên chế công chức và 02 biên chế viên chức (tỷ lệ 10,26%). Nếu giữ nguyên 06 phòng chuyên môn, nghiệp vụ như hiện tại thì mỗi phòng chỉ có từ 03-04 biên chế.

Để tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế theo tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 39-NQ/TW cũng như thống nhất trong công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ cấp tỉnh đến cơ sở; thống nhất trong việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, quản lý tài chính, đầu tư phát triển khoa học và công nghệ ... cần thiết phải sáp nhập một số phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở nhằm thực hiện có hiệu quả về tinh giản biên chế và nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý.

 Sau sắp xếp, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ còn 04 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (giảm 2 phòng) và 02 đơn vị sự nghiệp (giảm 01 đơn vị); giảm cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc sở  từ 16 xuống còn 12 cán bộ lãnh đạo, cụ thể là:

- Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở và phòng Quản lý khoa học thành phòng Quản lý khoa học;

- Văn phòng và phòng Kế hoạch – Tài chính thành Văn phòng;

- Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ và Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ thành Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ.

 II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO

1. Mục đích

Việc rà soát, đánh giá thực hiện Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND để sửa đổi và sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn bảo đảm thực hiện đúng chủ trương, chính sách các văn bản mới ban hành.

2. Quan điểm chỉ đạo

Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với đổi mới hệ thống chính trị và cải cách hành chính, đồng thời có lộ trình và bước đi phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết thực tiễn để kịp thời bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO

Trên cơ sở xây dựng dự thảo, ngày…./….2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số…../SKHCN-VP để gửi lấy ý kiến các Sở, ngành, tổ chức, cá nhân liên quan đối với hồ sơ trình UBND tỉnh (gồm dự thảo Quyết định, Tờ trình UBND tỉnh).

Sau khi tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan, Sở Khoa học và Công nghệ hoàn chỉnh Hồ sơ, gửi lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Nội vụ để thẩm tra, hoàn thiện và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. (Sở Khoa học và Công nghệ xin gửi kèm theo Tờ trình này Bảng tổng hợp, tiếp thu ý kiến của Sở, ngành, tổ chức, cá nhân).

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Về bố cục của dự thảo Quyết định

Dự thảo Quyết định có 2 điều:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 Điều 25 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng như sau:

“1. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Quản lý khoa học;

- Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành;

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và được thành lập đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

2. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở:

- Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ.

- Ban quản lý khu công nghệ sinh học và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt.”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 Điều 25 của Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng.

Sở Khoa học và Công nghệ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Nội vụ;

- Sở Tư pháp;

- Lưu: VT, VP.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Thị Hảo

 

 Gửi góp ý

Họ và tên: *
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tiêu đề: *
Tệp tin đính kèm:
Tệp tin đính kèm phải có dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 4Mb
Nội dung góp ý: *
Mã bảo vệ: *

* Yêu cầu nhập nội dung