Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 
Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Mọi ý kiến góp ý gửi bằng văn bản về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tại địa chỉ: 36 Trần phú, tầng 6, tòa nhà 9 tầng, Trung tâm hành chính tỉnh, phường 3, thành phố Đà Lạt, điện thoại 02633822168, Email: qlvh.Svh@lamdong.gov.vn  để tổng hợp, hoàn thiện.