Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng