Dự thảo nghị quyết Ban hành quy định bố trí sử dụng nguồn phí bảo vệ môi trường thu được cho công tác bảo vệ môi trường 
New Page 1

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /2018/NQ-HĐND

 

Lâm Đồng, ngày      tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Ban hành quy định bố trí sử dụng nguồn phí bảo vệ môi trường

thu được cho công tác bảo vệ môi trường

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 6

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Khoản 3 Điều 9 và Khoản 1 Điều 10 của Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

Xét Tờ trình số       /TTr-UBND ngày   tháng   năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định bố trí sử dụng nguồn phí bảo vệ môi trường thu được cho công tác bảo vệ môi trường; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ban hành kèm theo Nghị quyết này là quy định bố trí sử dụng nguồn phí bảo vệ môi trường thu được cho công tác bảo vệ môi trường như sau:

Việc phân bổ số phí thu được từ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (số phí đã nộp vào Ngân sách Nhà nước được coi là 100%) cho các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Trích 10% (mười phần trăm) phục vụ tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường cho toàn tỉnh với các nội dung như sau:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường;

- Công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ môi trường;

2. Trích 90% (chín mươi phần trăm) phục vụ cho công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố, khắc phục ô nhiễm môi trường, giảm thiểu suy thoái môi trường, cải thiện chất lượng môi trường nước, tập trung vào các điểm nóng về môi trường trên toàn tỉnh với các nội dung như sau:

- Hỗ trợ công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường của địa phương (bao gồm kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường, tác động xấu đến môi trường); xác định khu vực bị ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng ngừa, ứng phó khắc phục sự cố môi trường của địa phương;

- Hỗ trợ công tác xử lý ô nhiễm môi trường theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm các nội dung: điều tra khảo sát, phân tích đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường, lập kế hoạch, đề án, dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường, mua bản quyền công nghệ xử lý chất thải nếu có, kiểm tra, nghiệm thu dự án;

- Hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi trường của các tổ chức tự quản về môi trường (hợp tác xã, tổ dân phố, các tổ chức chính trị - xã hội);

- Hỗ trợ xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chất thải cho các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích nhưng chưa có nguồn kinh phí thực hiện hoặc chưa kêu gọi được việc đầu tư xã hội hóa nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường;

- Hỗ trợ cho việc đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, xử lý nước thải tập trung đô thị;

- Hỗ trợ công tác tổ chức các giải pháp, phương án công nghệ, kỹ thuật xử lý ô nhiễm nguồn nước;

- Bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày    tháng    năm 2018 và có hiệu lực từ ngày   tháng  năm 2018./.

 

Nơi nhận:

- UBTVQH, Chính phủ;

- VPQH, VPCP;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

- TT: TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;

- Đại biểu HĐND tỉnh Khóa IX;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- VP: TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;

- TT: HĐND, UBND các huyện, TP;

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lâm Đồng;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- TT Công báo tỉnh;

- Chi cục VT, LT tỉnh;

- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;

- Lưu VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH

 

 Gửi góp ý

Họ và tên: *
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tiêu đề: *
Tệp tin đính kèm:
Tệp tin đính kèm phải có dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 4Mb
Nội dung góp ý: *
Mã bảo vệ: *

* Yêu cầu nhập nội dung