Dự thảo nghị quyết "Quy định một số chế độ đối với học sinh trường trung học phổ thông chuyên; chế độ đối với giáo viên, học sinh tham gia bồi dưỡng và đạt giải các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế, khu vực quốc tế"